Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Verlenging noodmaatregelen i.v.m. coronacrisis bekend

De regering heeft op woensdag 20 mei jl. de verlenging en nieuwe voorwaarden van de noodmaatregelen i.v.m. de coronacrisis bekend gemaakt (zie ook onze artikelen van 19 maart 2020, 23 maart 2020 en 
3 april 2020). 
De noodmaatregelen uit het eerste pakket zijn op 31 mei jl. afgelopen. De maatregelen worden voor vier maanden tot en met september 2020 verlengd. In dit artikel treft u een overzicht aan van de belangrijkste wijzigingen. In dit artikel zijn tevens de updates van de maatregelen van de regering tot en met 28 mei 2020 cursief verwerkt.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (voorheen TOGS-regeling)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL-regeling) is een voortzetting van de TOGS-regeling (€ 4.000 tegemoetkoming voor vaste lasten). De tegemoetkoming onder de TVL-regeling wordt verhoogd tot max. € 50.000 voor de komende vier maanden. De tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. De omzetderving moet minstens 30% zijn (onder de TOGS-regeling moest de omzetdaling € 4.000 bedragen en dienden de vaste lasten € 4.000 te zijn). Ook de nieuwe tegemoetkoming is belastingvrij.

NOW-regeling

In de verlengde NOW-regeling (NOW 2.0) zijn enkele aanpassingen doorgevoerd:

 1. De omzetdaling wordt weer vastgesteld over een periode van drie maanden.
  De referentieperiode kan starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW geldt dat de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.
  De tegemoetkoming kan naar verwachting vanaf 6 juli worden aangevraagd.
 2. De hoogte van de loonsom wordt afgeleid van de loonsom in maart. De vaste opslag voor vakantiegeld en premies wordt verhoogd van 30% naar 40%. Eventuele subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen, tellen als omzet mee. Dus als een ondernemer een tegemoetkoming uit de TOGS-regeling ontvangt, heeft dat invloed op de tegemoetkoming uit de NOW-regeling.
 3. De ontslagboete voor het tijdens de NOW-vergoeding ontslaan van personeel op bedrijfseconomische gronden, vervalt gedeeltelijk. Het gaat om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020 bij het UWV worden ingediend.
  Als bedrijven voor meer dan 20 mensen bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen, moeten zij gedurende vier weken overleggen met vakbonden over het voorgenomen ontslag. Als er geen akkoord met de vakbonden wordt bereikt en er is vervolgens geen mediationverzoek bij de Stichting van de Arbeid gedaan, dan wordt een ontslagboete opgelegd. De ontslagboete bedraagt 5% van de ontvangen NOW-subsidie.De wettelijke bescherming bij ontslag blijft gewoon van kracht, dus blijft ook de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding bestaan. Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen, krijgen een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren zich bij- en/of om te scholen.
 4. In de huidige NOW-regeling is ook nog een correctie opgenomen om seizoensbedrijven tegemoet te komen die tussen januari en maart hebben opgeschaald in personeel. De loonsom van maart, in plaats van de niet-representatieve loonsom van januari, zal als referentiekader worden genomen. Is de loonsom van maart tot en met mei hoger dan de loonsom van driemaal de loonsom van januari, dan wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de definitieve subsidievaststelling.
 5. Een bedrijf dat dit jaar gebruikmaakt van de NOW-regeling, mag geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en/of de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. De voorwaarde om dergelijke handelingen over 2020 niet te verrichten, geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 wanneer de jaarrekening wordt vastgesteld. De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019.
  Het verbod geldt alleen voor bedrijven die een tegemoetkoming ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is.
   

Accountantsverklaring of verklaring derde deskundige

Daarnaast is duidelijk geworden vanaf welk bedrag aan NOW-subsidie een accountantsverklaring vereist is en wanneer een verklaring van een derde deskundige.

Als de definitieve opgave van de omzetdaling gedaan moet worden, is een accountantsverklaring vereist als het voorschot van de NOW-subsidie minimaal
€ 100.000 bedraagt. Tevens is een accountantsverklaring vereist als de definitieve NOW-subsidie minimaal € 125.000 bedraagt. Er zal nog een tool worden gepubliceerd waarmee berekend kan worden hoe hoog de subsidie zal zijn.

Als het voorschot van de NOW-subsidie minimaal € 20.000 bedraagt of de definitieve subsidie is minimaal € 25.000, dan is de verklaring van een derde deskundige nodig bij de opgave van de omzetdaling. Een derde deskundige kan een accountant zijn, maar ook een belastingadviseur of financieel adviseur.

Tozo-regeling

De bijstand aan zelfstandigen via de Tozo-regeling (aanvulling inkomen tot bijstandsminimum) blijft van kracht. De aanvullende inkomensondersteuning wordt verlengd tot en met augustus 2020. 

De nieuwe Tozo-regeling bevat wel een partnertoets. Blijft door het inkomen van de partner het gezinsinkomen boven het sociaal minimum, dan krijgt een zelfstandige in de nieuwe regeling geen inkomensondersteuning meer. Er geldt nog steeds geen vermogenstoets, er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van het bedrijf en de zogeheten kostendelersnorm wordt ook nu niet toegepast.

De nieuwe Tozo-regeling kan bij de gemeente worden aangevraagd tussen 1 juni en 31 augustus.

Lening voor bedrijfskapitaal

Ondersteuning blijft verder ook mogelijk in de vorm van een lening tot maximaal € 10.157 voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Uitstel van betaling van belastingen

De periode waarin belastinguitstel kan worden aangevraagd, is verlengd tot
1 september 2020. Verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van belastingen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Tevens worden de volgende belastingmaatregelen verlengd tot 1 september:

 • de versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers;
 • de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen;
 • de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen en de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen.

Ondernemers die langer uitstel aanvragen dan drie maanden, mogen geen dividend of bonus uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Het toegekende uitstel van langer dan drie maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken, maar niet eerder dan 1 september 2020. Bij het aflopen van het uitstel wordt ondernemers een passende betalingsregeling geboden.

Coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, start-ups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Het betreft de coronamodules van de BMKB-regeling en de Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (start-ups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen de komende vier maanden € 200 miljoen extra.