Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Ondersteuningsmaatregelingen bedrijven i.v.m. het coronavirus en verdere (fiscale) maatregelen

Zoals bij u bekend is, heeft de Nederlandse regering strenge maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen hebben nu al grote gevolgen voor veel ondernemers.

In dit artikel treft u de volgende mogelijkheden aan voor ondernemers, om de gevolgen van de maatregelen (enigszins) te beperken.

 • werktijdverkorting
 • Verruiming Borgstelling Midden – en kleinbedrijf (BMKB)
 • bijstand zzp’ers
 • fiscale maatregelen

Onze premier heeft aangegeven dat het bedrijfsleven zoveel mogelijk geholpen zal worden. We leven nu in een onzekere periode, die niemand van ons ooit heeft meegemaakt. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Dat betekent dat hetgeen in ons artikel staat, morgen (deels) achterhaald kan zijn. Het is daarom belangrijk om steeds de actuele stand van zaken na te gaan.

Werktijdverkorting

Werktijdverkorting is een regeling voor de situatie dat er tijdelijk geen werk is voor het personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Het coronavirus is aangewezen als zo’n omstandigheid. Werktijdverkorting houdt in dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is, in dienst blijven van de werkgever, terwijl voor de niet-gewerkte uren een (gedeeltelijke) compensatie kan worden verkregen vanuit de WW.

Voorwaarden voor werktijdverkorting:

 1. in een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken wordt minimaal 20% minder werk verwacht (aan te tonen door werkgever);
 2. door een oorzaak die niet tot het normale bedrijfsrisico hoort; en
 3. die tijdelijk en niet structureel van aard is.

Als de werkgever kan aantonen dat voldaan wordt aan de voorwaarden, dan moet een vergunning worden aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vergunning wordt verleend voor maximaal zes weken en kan daarna met drie keer 6 weken verlengd worden. Werktijdverkorting geldt niet voor nul-urencontracten, uitzendkrachten en zzp’ers.

Verruiming Borgstelling MKB-kredieten

Via de Borgstelling MKB-kredieten (de BMKB-regeling) staat het ministerie van Economische zaken en Klimaat garant voor kredieten aan ondernemers. Hierdoor verstrekken banken gemakkelijker krediet. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het geleende bedrag, waarvan de overheid 90% garandeert.

Vanwege het coronavirus wordt de maatregel verruimd. De omvang van het borgstellings-krediet wordt verhoogd van 50% naar 75%. Banken kunnen hierdoor sneller en met minder risico leningen verstrekken. Een borgstellingskrediet moet worden aangevraagd bij de huisbankier.

Bijstand zzp’ers

Een zzp’ers heeft geen recht op werktijdverkorting. Een zzp’ers kan, met een beroep op het besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (BbZ), een aanvraag voor ondersteuning bij de gemeente indienen.

De voorwaarden zijn:

 • de onderneming moet levensvatbaar zijn;
 • u moet minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam zijn in het bedrijf;
 • het is niet mogelijk om bij de bank of via een borgstellingsfonds geld te verkrijgen.

Fiscale maatregelen

Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting kan schriftelijk bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd. De belastingdienst stopt dan op het moment dat het verzoek binnen komt, met invorderingsmaatregelen.

Het schriftelijk verzoek voor uitstel moet onderbouwd zijn en er dient een verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een externe financier of accountant) wordt toegevoegd.

Uit de verklaring moet het volgende blijken:

 • Er is sprake van bestaande betalingsproblemen (dus niet van nog te verwachten betalingsproblemen).
 • De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard als gevolg van het coronavirus.
 • De betalingsproblemen worden vóór een bepaald tijdstip opgelost.
 • De onderneming is levensvatbaar.

UPDATE: staatssecretaris van Financiën Vijlbrief heeft op 19 maart jl. bekend gemaakt dat de verklaring van de derde deskundige niet meer nodig is. Op het moment dat het verzoek voor uitstel van betaling bij de belastingdienst binnen komt, wordt de invordering van de belasting stop gezet en krijgt men direct uitstel van betaling voor drie maanden. Als langer uitstel van betaling nodig is, dan dient wel aanvullende informatie te worden aangeleverd. Die informatie kan in de drie maanden van uitstel worden verstrekt.

Bij structurele betalingsproblemen, kan onder voorwaarden ook uitstel van betaling worden gekregen. Voor deze al langer bestaande regeling, gelden andere, zwaardere regels.

Verzuimboetes en invorderingsrentes

De belastingdienst zal in voorkomende gevallen in de komende tijd verzuimboetes laten vervallen bij het niet (tijdig) betalen van belasting. Ook de invorderingsrente, die berekend wordt gedurende de looptijd van het uitstel, is tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%.

Vermindering voorlopige aanslagen

Daarnaast kan een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 worden verminderd. Daartoe kan een verzoek bij de belastingdienst worden ingediend.

BTW

Indien overeenkomsten worden geannuleerd of worden ontbonden, dan kan dit gevolgen hebben voor de btw. In overeenkomsten kan zijn opgenomen dat dan een bedrag moet worden betaald aan de wederpartij. Als er sprake is van een schadevergoeding, dan is daar in beginsel geen btw over verschuldigd. Het is mogelijk dat er toch btw is verschuldigd. Dit is afhankelijk van de bepalingen in de overeenkomst. Als u hiermee wordt geconfronteerd, dan is ons advies om daarover contact op te nemen met uw belastingadviseur.

Ten slotte

Indien er nieuwe steunmaatregelen komen of de in dit artikel behandelende maatregelen worden aangepast, dan zullen wij u daarover informeren.

Indien u over dit artikel vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze belastingadviseurs of registeraccountants.