Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[juni 2012]
Met veel plezier en voldoening kijken wij terug op een geslaagd 15-jarig jubileum van Rubicon. Dit heeft Rubicon gezamenlijk met haar klanten en relaties gevierd op 13 april in het Bethlehemklooster in Haren. Onder het genot van een hapje en drankje op deze sfeervolle authentieke locatie was er de gelegenheid om op dit heuglijke feit samen te proosten.
[juni 2012]
Vanaf 1 oktober 2012 worden de regels voor bv’s eenvoudiger en flexibeler. Het huidige bv-recht sluit niet meer aan op de huidige praktijk. Met de nieuwe wet verdwijnen veel verplichte regels en krijgt de ondernemer meer mogelijkheden om de statuten van de bv naar eigen inzicht flexibel in te richten.
[juni 2012]
Het wetsvoorstel inzake de wijziging van de WAADI is op 5 juni jl. door de eerste kamer aangenomen. De wet wordt per 1 juli 2012 van kracht.


De doelstelling van de WAADI is bestrijding van malafide uitzendondernemingen / uitzendbureaus, maar is ook van belang voor andere bedrijven die personeel uitlenen. Als door de inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) wordt geconstateerd dat een inlener zaken doet met een niet in het Handelsregister als zodanig ingeschreven uitzendonderneming dan is zowel de inlener als de uitlener een boete verschuldigd.
[mei 2012]
Op 25 mei 2012 heeft het kabinet haar visie op de toekomstbestendigheid van de hypotheekrenteaftrek voor eigen woningen gepubliceerd. Zij werkt verder nog aan een evaluatie van de regelingen en hindernissen die starters op de woningmarkt ondervinden en deze wordt gepubliceerd zodra die gereed is. De visie van het kabinet heeft gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek en deze gevolgen zijn verduidelijkt ten opzichte van de eerdere berichtgeving in het Stabiliteitsprogramma en het Lenteakkoord. Een wetsvoorstel zal op Prinsjesdag 2012 worden gepubliceerd. Volgens het kabinet zullen de wetwijzigingen de volgende gevolgen moeten hebben:

[mei 2012]
De laatste maanden zijn diverse gerechtelijke uitspraken gepubliceerd over de vraag, of bepaalde inkomsten zijn belast in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden, of in box 3 vallen (dus in feite onbelast zijn). Het gaat daarbij vaak om particulieren, die werkzaamheden verrichten met onroerend goed en daarmee winsten behalen. Het standpunt van de belastingdienst is dat dan sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer.

[mei 2012]
CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben - zoals bekend - op 26 april 2012 overeenstemming bereikt om het begrotingstekort terug te dringen naar 3%. Het doel van de aanvullende maatregelen (het Stabiliteitsprogramma) is de economische groei versterken, de werking van de woning- en arbeidsmarkt te verbeteren en de aanpak van problemen op het vlak van klimaat en energie. Hier treft u een overzicht van de belangrijkste maatregelingen van het Stabiliteitsprogramma.
[maart 2012]
In november 2011 hebben wij een bericht op onze website geplaatst over het wetsvoorstel “Wijziging van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs” (hierna: WAADI). Dit wetsvoorstel introduceert een registratieplicht voor uitzendondernemingen bij de Kamer van Koophandel. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel WAADI op 6 maart 2012 met algemene stemmen aangenomen. Nu moet de Eerste Kamer het wetsvoorstel WAADI nog goedkeuren. De WAADI treedt waarschijnlijk op 1 mei 2012 in werking.
Rubicon Belastingadviseurs en Registeraccountants bestaat 15 jaar. We kijken met veel plezier terug op deze jaren en op de intensieve en vruchtbare samenwerking met u, onze opdrachtgever. Een samenwerking waarbij we zoveel mogelijk probeerden uw zakelijk als persoonlijk belang centraal te stellen.
[maart 2012] De Rechtbank heeft beslist dat de correctie BTW voor het privégebruik van de auto van de zaak niet afhankelijk mag zijn van de bijtelling in de loon- of inkomstenbelasting. Het onderscheid op basis van CO2-uitstoot tussen milieuvriendelijke en andere auto’s is voor de BTW in strijd met Europese regelgeving.
[februari 2012] In december 2011 heeft Rubicon op haar website een artikel geplaatst over de arresten van de Hoge Raad van 25 november 2011 over onzakelijke leningen. Van een onzakelijke lening is sprake indien gelieerde partijen, bijvoorbeeld een directeur grootaandeelhouder (hierna: DGA) een lening verstrekt aan zijn besloten vennootschap, die een onafhankelijke derde - onder dezelfde voorwaarden - niet zou hebben overeengekomen. Op 13 januari 2012 heeft de Hoge Raad weer een arrest gewezen over een onzakelijke lening.

Pagina's