Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[februari 2013]
Vanaf 1 januari 2012 bestaat de mogelijkheid dat een SBBI (bijvoorbeeld een sport- of muziekvereniging) een steunstichting opricht met als doel geld in te zamelen voor de vereniging. Het moet daarbij gaan om een geldinzamelingsactie voor een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een jubileum, de renovatie van het clubhuis of het kopen van muziekinstrumenten. Het door de steunstichting ingezamelde geld mag overal voor worden gebruikt, mits het maar in verband staat met de bijzondere gebeurtenis. Het mag niet worden gebruikt voor de normale exploitatie van de SBBI.
[maart 2013]
In januari 2013 hebben wij een artikel geplaatst op onze website over de overstap naar de nieuwe werkkostenregeling (WKR). De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten dat de periode van de keuzemogelijkheid voor de werkkostenregeling met één jaar wordt verlengd. Dat betekent dat werkgevers pas op 1 januari 2015 verplicht de werkkostenregeling moeten hebben ingevoerd in plaats van 1 januari 2014. Dit geeft de Staatsecretaris van Financiën ook de mogelijkheid te beoordelen of de uitgangspunten van de WKR moeten worden gewijzigd door het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling in te voeren.
[januari 2013]
De werkkostenregeling (hierna: WKR) is een nieuwe fiscale regeling ter zake van vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. De WKR komt in de plaats van de huidige regels voor belastingvrije onkostenvergoedingen. De WKR is in 2011 ingegaan. Voor 2013 mogen werkgevers nog kiezen of men nog gebruik maakt van het huidige stelsel, of dat men overgaat op de WKR. Met ingang van 1 januari 2014 is de WKR verplicht.
[november 2012]
Een directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) dient een bepaald minimumsalaris (het gebruikelijk loon) te ontvangen van zijn bv. Deze gebruikelijk loonregeling is in het leven geroepen om te voorkomen dat DGA’s, hun salaris uit fiscale overwegingen, zo laag mogelijk vaststellen (bijvoorbeeld om belastinguitstel te krijgen of om recht te krijgen op toeslagen).
[november 2012]
De coalitiebesprekingen tussen de VVD en PvdA hebben geleid tot het regeerakkoord “Bruggen slaan” dat zij op 29 oktober 2012 hebben gepubliceerd.
[oktober 2012]
Op Prinsjesdag heeft de regering wetsvoorstellen met fiscale maatregelen voor het jaar 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer. Wij hebben de belangrijkste fiscale maatregelen opgenomen in vijf memoranda welke u hier kunt raadplegen.
[maart 2011] Directeur/aanmerkelijk belanghouders hebben dikwijls de mogelijkheid om hun loon zelf vast te stellen. Dat heeft in het verleden geleid tot een "fiscaal gedreven" vaststelling van het loon. In sommige gevallen werd in het geheel geen loon bedongen. De wetgever heeft daarop in 1997 de "gebruikelijk loonregeling" in de wet opgenomen.
[oktober 2012]

Het feit dat het kabinet nu demissionair is, is voor de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid geen reden om de bestrijding van malafide uitzendbureaus op een lager pitje te zetten (zie onze berichten van juni 2012 en maart 2012).

[september 2012]
Het Kabinet heeft op 31 augustus 2012 een tijdelijke maatregel genomen waarmee zij de stagnerende vastgoedmarkt wil stimuleren. De maatregel houdt in dat bij doorverkoop van onroerende zaken binnen 36 maanden minder overdrachtsbelasting verschuldigd kan zijn.
[augustus 2012]
Op 13 juli 2012 heeft de rechtbank Breda een uitspraak gedaan over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (een vrijstelling voor ondernemingsvermogen) in de erfbelasting. Deze rechtbank heeft het standpunt ingenomen dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (ook wel “BOF”) ook van toepassing is op privé-vermogen.

Pagina's