Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[2016 juli]
Het pensioen in eigen beheer (PEB) is de laatste jaren steeds minder aantrekkelijk geworden. Dat komt onder meer door de steeds complexere wetgeving en de grote verschillen tussen de fiscaal verplichte rekenrente (4%) en de marktrente (minder dan 1%). Dit leidt ertoe dat het bedrag van de pensioenvoorziening veel te laag is om de werkelijke verplichting te kunnen dekken. Bijkomend probleem is dat tegenover veel pensioenvoorzieningen geen of (veel te) weinig bezittingen staan om aan de verplichtingen, die de eigen bv heeft, te kunnen voldoen.
[2016 mei]
De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat de boete die wordt opgelegd aan een belastingplichtige, die met toepassing van de inkeerregeling eerder verzwegen box 3-vermogen alsnog bij de belastingdienst aangeeft, per 1 juli 2016 wordt verdubbeld van 60% naar 120%. Het kabinet overweegt om de boete daarna stapsgewijs verder te verhogen.
[2016 april]
De laatste tijd zijn er fiscale ontwikkelingen, die relevant zijn voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). In dit artikel gaan wij in op een arrest van de Hoge Raad over intrekking van de ANBI-status, het toezicht van de belastingdienst op ANBI’s en de periodieke giftenaftrek (giften die zich over een periode van tenminste vijf jaren uitstrekken).
[2016 februari]
Op 2 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (hierna Wet DBA). De ingangsdatum van de Wet DBA is 1 mei 2016. Dat betekent automatisch dat de VAR ook per 1 mei vervalt. Het transitieplan voor een soepele overstap van de VAR naar invoering van de Wet DBA, is verlengd van
1 mei 2016 tot 1 mei 2017.
[2016 januari]
De Energie Investeringsaftrek is een extra aftrekpost voor investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie. Met toepassing van de Energie Investeringsaftrek kan er een bedrag van 58% (2015: 41,5%) over een maximale investering van € 1,19 miljoen ten laste van de fiscale winst worden gebracht. Er kan een maximaal belastingvoordeel worden behaald van 14,5% van de investering.
[november 2015]
De Staatssecretaris van Financiën, Wiebes, heeft een transitieplan voor een soepele overstap van de VAR naar invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties ( hierna: Wet DBA*) naar de Eerste Kamer gestuurd. Diverse belangenorganisaties zijn betrokken bij de totstandkoming van het plan. Het transitieplan valt uiteen in twee gedeelten, namelijk de voorbereidingsfase en de implementatiefase. In beide fasen wordt veel aandacht besteed aan voorlichting.
[2015 november]
In april 2015 hebben wij een artikel geplaatst over de actualiteiten op het gebied van flexibele arbeid. De ontwikkelingen op dit gebied volgen elkaar in snel tempo op. Een overzicht van de actuele stand van zaken treft u hieronder:
• Wet aanpak schijnconstructies
• Wet werk en zekerheid
• Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties
• Afschaffing WKA-depot
[september 2015]
Op Prinsjesdag heeft het kabinet het belastingplan 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Wij hebben de belangrijkste fiscale maatregelen op een rij gezet, deze kunt u hieronder raadplegen.
[juli 2015]
De huidige vorm van pensioenopbouw in eigen beheer is qua uitvoering lastig en voor veel ondernemers onbegrijpelijk. Om dit te verbeteren heeft de staatssecretaris op 1 juli 2015 een brief aan De Kamer gestuurd met twee mogelijke varianten, inclusief zijn voorkeur. De twee varianten zijn: • De Oudedagsbestemmingsreserve (OBR)
• Oudedagssparen in eigen beheer
[juli 2015]
Op 1 januari 2015 is de regelgeving voor flexibele arbeidscontracten deels gewijzigd op het gebied van opzegtermijnen, proeftijd en loondoorbetalingsplicht. In ons artikel “Wijzigingen per 1 januari 2015 voor flexwerkers door Wet werk en zekerheid” van juli 2014 hebben wij die wijzigingen toegelicht. Op 1 juli 2015 is weer een aantal wijzigingen voor flexibele arbeidscontracten in werking getreden. Het betreft o.a. de ketenregeling, het ontslagrecht en de transitievergoeding.

Pagina's