Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[juli 2008] Indien een werkgever besluit haar werknemer(s) een vaste kostenvergoeding te verstrekken, dan dient deze er voor te zorgen dat hieraan een specificatie ten grondslag ligt. In de praktijk blijkt dat de fiscale regels hieromtrent niet altijd worden nageleefd en daardoor tot naheffingsaanslagen loonheffingen leiden.
[april 2008] De staatssecretaris van Financiën, de heer J.C. de Jager, heeft recentelijk zijn plannen om een nieuwe Successiewet in te voeren toegelicht.
[februari 2008] Het Europese Hof van Justitie heeft op 18 oktober 2007 een arrest gewezen over de vraag of een DGA ondernemer is voor de BTW. Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van 18 oktober 2007 (het Van der Steen-arrest) heeft de Staatssecretaris van Financiën op 21 december 2007 een besluit uitgevaardigd over de BTW-positie van de DGA. hieronder vermelden wij een aantal aspecten van het arrest en het besluit van de Staatssecretaris:
[november 2007] Het Europese hof van Justitie heeft op 18 oktober 2007 een arrest gewezen over de vraag of een DGA ondernemer is voor de BTW. Het Hof heeft beslist dat een DGA die op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht voor de vennootschap, géén ondernemer is voor de omzetbelasting, aangezien deze DGA ondergeschikt is aan de bv.
[november 2007] In het jaar 2008 zal de besloten vennootschap, evenals nu het geval is, loonheffingen moeten inhouden op het loon van de directeur-grootaandeelhouder.
[oktober 2007] Per 1 januari 2007 is de nieuwe pensioenwet in werking getreden. Vanaf deze datum valt het pensioen in eigen beheer van een DGA niet meer onder de pensioenwet. Voor reeds bestaande pensioenregelingen is echter een overgangsregeling van toepassing.

[Publicatie mei 2010]
Rechters geven inhoud aan eisen om in aanmerking te komen voor de ANBI-status [mei 2010]

Op 1 januari 2008 is de ANBI-regelgeving in werking getreden. Langzamerhand verschijnen de eerste rechtelijke uitspraken over één van de criteria die gelden om te kwalificeren voor de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het gaat hierbij om de definitie van het begrip "algemeen belang". Onderstaande uitspraken geven nadere inhoud aan het criterium "algemeen belang".

Pagina's