Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat door met aanpak van malafide uitzendbureaus

Het feit dat het kabinet nu demissionair is, is voor de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid geen reden om de bestrijding van malafide uitzendbureaus op een lager pitje te zetten (zie onze berichten van juni 2012 en maart 2012).

Methoden bestrijding malafide uitzendbureaus

Minister Kamp meldt in zijn brief van 10 september 2012 aan de voorzitter van de Tweede Kamer, dat hij de afgelopen maanden onder meer gesproken heeft met branche-organisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, gemeenten, de Kamer van Koophandel en private handhavingorganisaties over de vraag op welke wijze malafide uitzendbureaus van de markt kunnen worden geweerd. Op basis van deze gesprekken kiest de minister voor:

 • Het verder versterken van de handhaving en de opsporing
 • Het vergroten van de transparantie van de uitzendbranche

Per 1 juli 2012 is in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) geregeld dat uitleners van personeel als zodanig moeten zijn geregistreerd in het handelsregister (dit kan worden gecontroleerd via de Waadi-check van de KvK). Tevens mogen vanaf 1 juli 2012 publieke handhavers  (bijvoorbeeld de belastingdienst) gegevens uitwisselen met private handhavers (bijvoorbeeld Stichting SNA).  

Daarnaast is het ministerie van SZW bezig met de volgende maatregelen:

 • Op basis van een risicoanalyse door de inspectie SZW en de belastingdienst wordt een top 100 samengesteld van de (in potentie) meest malafide uitzendbureaus. Deze uitzendbureaus worden systematisch aangepakt.
 • De minister bekijkt – in overleg met de minister van Veiligheid en Justitie – of de eigenaren/natuurlijke personen van malafide uitzendbureaus in priv√© aansprakelijk kunnen worden gesteld.
 • De minister overweegt de invoering van een register, waarin maatregelen of bestuursrechtelijke boetes aan bestuurders van uitzendbureaus worden opgenomen. De Kamer van Koophandel kan dan bij een volgende inschrijving constateren dat de betrokken persoon in het register voorkomt en de belastingdienst en de inspectie SZW waarschuwen.
 • De communicatie met de inleners moet worden verbeterd door de brancheorganisaties, om te bevorderen dat inleners alleen zaken doen met bonafide uitleners.

Vergroten transparantie

De minister kiest nadrukkelijk voor het systeem van private zelfregulering met publieke handhaving. De uitzendbranche is bezig met het SNA-certificaat en de handhaving op de naleving van de CAO’s binnen de uitzendbranche. Het SNA-certificaat levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de transparantie in de markt. Het onderscheidend karakter van het certificaat moet echter nog worden verbeterd. 

Aanvullende wetgeving

Momenteel werkt men aan aanvullende wetgeving. Het wetsvoorstel “Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW” is in behandeling bij de Eerste Kamer. In dit wetsvoorstel stelt de regering voor de boetes per 1 januari 2013 fors te verhogen. Ook wordt voorgesteld om bedrijven die bij herhaling frauderen, stil te laten leggen.

Vrijwaring voor aansprakelijkheidstelling

Vanaf 1 juli 2012 is een regeling ingevoerd op basis waarvan inleners onder voorwaarden zijn gevrijwaard van aansprakelijkheid.

De voorwaarden zijn als volgt:

 • De uitzendonderneming voldoet aan de NEN 4400-1 of de NEN 4400-2 norm en is opgenomen in het Register van de Stichting Normering Arbeid (SNA).
 • De inlener stort 25% van het factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) op de
  g-rekening van de uitzendonderneming. Als de verleggingsregeling van toepassing is, bedraagt het stortingspercentage 20%.
  • De betaling op de g-rekening moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • De factuur voldoet aan de eisen die de Wet op de omzetbelasting daaraan stelt.
  • Het nummer of het kenmerk van de overeenkomst waarop de factuur betrekking heeft, wordt vermeld.
  • Het tijdvak of tijdvakken waarop de factuur ziet, wordt vermeld.
  • De naam of kenmerk van het werk wordt vermeld.
  • Bij betaling vermeldt de inlener het factuurnummer en voor zover van toepassing, ook de andere identificatiegegevens van de factuur.
 • De administratie van de inlener moet zodanig zijn ingericht dat daarin de gegevens met betrekking tot de inlening, de manurenadministratie en de betalingen direct kunnen worden teruggevonden.
 • De inlener heeft de identiteit van de ingeleende werknemer(s) vastgesteld.
 • De inlener kan aantonen dat de ingeleende werknemer over een geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt.

Onze conclusie

Wij stellen vast dat de overheid nu serieus werk maakt van bestrijding van misstanden in de uitzendbranche. Inleners dienen zeer alert te zijn dat zij in zee gaan met bonafide uitzendondernemingen, die aantoonbaar aan  de gestelde regels voldoen. Wij raden inleners aan alleen arbeidskrachten te betrekken van SNA gecertificeerde uitzendondernemingen.