Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Een overzicht van de ontwikkelingen t.a.v. verzwegen buitenlands vermogen en de inkeerregeling

Het Ministerie van financiën probeert in EU-verband te komen tot informatie-uitwisseling tussen de verschillende EU-landen, zodat voor de belastingdienst verzwegen buitenlands vermogen kan worden achterhaald. Daarnaast sluit Nederland steeds meer belastingverdragen tot informatieuitwisseling met andere landen. Hieronder vallen ook zogenoemde belastingparadijzen. Door deze ontwikkelingen worden de mogelijkheden die de inkeerregeling biedt, steeds belangrijker.

Zo heeft Luxemburg recentelijk aangegeven met ingang van 2015 informatie te gaan uitwisselen met andere landen. Dit gebeurt onder grote internationale druk. Doordat nu ook Luxenburg de facto het bankgeheim opgeeft, neemt de druk op andere landen (waaronder Oostenrijk) om het bankgeheim op te heffen, verder toe.

Voor degenen die voor de Nederlandse belastingdienst buitenlands vermogen hebben verzwegen, komt steeds indringender de vraag naar voren of zij met een beroep op de inkeerregeling alsnog hun niet-opgegeven vermogen moeten verantwoorden bij de belastingdienst.  Indien de belastingdienst zelf het verzwegen vermogen achterhaalt, voordat is ingekeerd, heeft dat grote gevolgen. Naast de inkomstenbelasting (1,2% per jaar over de waarde van het vermogen) en heffingsrente die over de laatste twaalf jaren betaald moet worden, legt de belastingdienst ook een boete* op van maximaal 300% van de te betalen belasting en kan zelfs worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging. De kans dat de belastingdienst buitenlands verzwegen vermogen achterhaalt, wordt steeds groter, niet alleen door informatie-uitwisseling, maar ook doordat overheden informatie kopen (zoals Duitsland gedaan heeft).  

Indien u vermogen (spaartegoeden, beleggingen en tweede huizen) heeft verzwegen voor de belastingdienst, dan is ons advies om met een beroep op de inkeerregeling het vermogen te verantwoorden. Met een beroep op de inkeerregeling kan verzwegen buitenlands vermogen bij de belastingdienst worden gemeld zonder hoge boetes en mogelijke strafrechtelijke vervolging. De boete wordt in ieder geval beperkt: over de laatste twee jaren is geen boete verschuldigd en over eerdere jaren 30% boete*, in plaats van maximaal 300%. 

Ons kantoor heeft grote ervaring met de inkeerregeling en heeft voor veel inkeerders onderhandelingen met de belastingdienst gevoerd ter beperking van de verschuldigde inkomstenbelasting, heffingsrente en boete. Indien u hierover nadere informatie wenst, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met onze belastingadviseurs.

(*)
Momenteel wordt geprocedeerd over de vraag of de belastingdienst over de periode
vóór 1 juli 2009 (datum waarop de wetswijziging, dat aan inkeerders een boete kan worden opgelegd, is ingevoerd) een boete kan opleggen. Indien de rechter in hoogste instantie de belastingdienst ongelijk geeft, dient de boete - voor zover deze betrekking heeft op de periode vóór 1 juli 2009 - te vervallen.