Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Fiscale faciliteiten voor investeringen om duurzaam te ondernemen

Fiscale faciliteiten voor investeringen om duurzaam te ondernemen

De overheid biedt ondernemers, die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (hierna: milieu-investeringen), een fiscaal voordeel in zowel de vorm van vervroegde afschrijving van het bedrijfsmiddel als een extra investeringsaftrek.

Gezien de huidige milieuproblemen, lijkt het ons een goed moment om aandacht te besteden aan de fiscale faciliteiten voor ondernemers. In dit artikel worden behandeld:

 1. Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
 2. Energie-investeringsaftrek (EIA)
 3. Milieu-investeringsaftrek (MIA)
   

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)
Het doel van de willekeurige afschrijving op milieu-investeringen is het stimuleren van aankoop van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Alleen bedrijfsmiddelen die op de milieulijst staan komen in aanmerking. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de stand van de techniek en aanscherping van milieunormen. De lijst wordt gepubliceerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op www.rvo.nl.

De op de milieulijst voorkomende bedrijfsmiddelen komen alleen voor de VAMIL in aanmerking als ze expliciet de op de milieulijst genoemde bestemming hebben én zijn samengesteld uit eveneens op die lijst aangegeven bestanddelen.

Voorwaarden:

 • Alleen voor ongebruikte bedrijfsmiddelen.
 • De bedrijfsmiddelen mogen in Nederland nog niet gangbaar zijn.
 • De bedrijfsmiddelen moeten in belangrijke mate bijdragen aan de kwaliteit van het milieu.
 • De investering moet binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting (de dag van de bestelling) digitaal worden aangemeld op www.rvo.nl.
 • In de aangifte vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting moet een beroep worden gedaan op de regeling.

Kwalificerende bedrijfsmiddelen kunnen tot 75% van de aanschafwaarde willekeurig (d.w.z. sneller dan gebruikelijk is) worden afgeschreven. Dit levert géén extra afschrijvings- mogelijkheid op, er kan alleen sneller worden afgeschreven. In het jaar van willekeurige afschrijving is minder belasting verschuldigd (een liquiditeitsvoordeel). Stel dat in het eerste jaar 75% van de aanschafwaarde wordt afgeschreven, dan is de afschrijving in latere jaren zeer beperkt.

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Het doel van de energie-investeringsaftrek is gelijk aan het doel van de VAMIL. Ondernemers komen in aanmerking voor EIA als zij investeren in bedrijfsmiddelen, die op de energielijst van de RVO staan. De EIA is zoveel mogelijk gericht op investeringen in energiebesparing.

Voorwaarden:

 • Alleen voor ongebruikte bedrijfsmiddelen.
 • De bedrijfsmiddelen mogen in Nederland nog niet gangbaar zijn.
 • De investering moet binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting (de dag van de bestelling) digitaal worden aangemeld op www.rvo.nl.
 • De Minister van Economische Zaken en Klimaat moet een energieverklaring afgeven met een beschrijving van het bedrijfsmiddel dat in aanmerking komt voor EIA en het bedrag van de investering.
 • In de aangifte vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting moet een beroep worden gedaan op de regeling.

De EIA bedraagt 45,5% van het investeringsbedrag. Het bedrag dat hieruit voort vloeit komt in het jaar van investering in mindering op de fiscale winst. De EIA is van toepassing naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), maar niet samen met de milieu-investeringsaftrek.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
De regeling voor milieu-investeringsaftrek is grotendeels gelijk aan de EIA. Indien een ondernemer in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen die voorkomen op de milieulijst van de RVO, kan hij een bepaald percentage van het investeringsbedrag ten laste van de fiscale winst brengen.

Voorwaarden:

 • Alleen voor ongebruikte bedrijfsmiddelen.
 • De bedrijfsmiddelen mogen in Nederland nog niet gangbaar zijn.
 • De investering moet binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting (de dag van de bestelling) digitaal worden aangemeld op www.rvo.nl.
 • In de aangifte vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting moet een beroep worden gedaan op de regeling.

Het percentage voor de MIA is afhankelijk van de categorie waartoe de investering behoort. Er zijn drie categorieën met elk een eigen percentage:

 • Categorie 1: 45%
 • Categorie 2: 36%
 • Categorie 3: 27%

Ten slotte

Als er wordt geïnvesteerd in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, is ons advies om - in overleg met de leverancier - na te gaan of het bedrijfsmiddel kwalificeert voor een of meer in dit artikel beschreven faciliteiten. Als dat zo is, vergeet dan niet om de investering binnen drie maanden na de bestelling aan te melden bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Als de melding te laat is (ook al is het maar een dag!), dan komt u niet in aanmerking voor de faciliteit.

Als u vragen heeft of nadere informatie wilt, kunt u contact opnemen met de belastingadviseurs van Rubicon (040-2353430).