Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Minder overdrachtsbelasting bij doorverkoop van onroerende zaken binnen 36 maanden

Het Kabinet heeft op 31 augustus 2012 een tijdelijke maatregel genomen waarmee zij de stagnerende vastgoedmarkt wil stimuleren. De maatregel houdt in dat bij doorverkoop van onroerende zaken binnen 36 maanden minder overdrachtsbelasting verschuldigd kan zijn.

Het gaat om een verlenging van de termijn voor doorverkoop van 6 maanden naar 36 maanden uit artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Op grond van deze bepaling is bij doorverkoop binnen die termijn de koper alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over het verschil in waarde en eventuele andere vergoedingen tussen beide transacties. De grondslag waarover overdrachtsbelasting is verschuldigd wordt dan namelijk verminderd met het bedrag waarover bij die eerste verkrijging, hetzij overdrachtsbelasting was verschuldigd die niet in mindering heeft gestrekt op schenk- of erfbelasting, hetzij omzetbelasting was verschuldigd die geheel niet in aftrek kon worden gebracht (nieuwbouw). Over dit voordeel bij doorverkoop wordt in de praktijk nog al eens de afspraak gemaakt dat dit door de koper (deels) betaald moet worden aan de verkoper.

Deze verlengde termijn van 36 maanden geldt alleen indien de eerste verkrijging plaatsvindt op of na 1 september 2012. Dit geldt zowel voor directe verkrijgingen van woningen en bedrijfs/kantoorpanden, als voor indirecte verkrijgingen van onroerende zaken via aandelen/participaties in vastgoed-vennootschappen (artikel 4-lichamen).

De wetswijziging zal opgenomen worden in een wetsvoorstel (Belastingplan 2013) dat nog aan de Tweede Kamer moet worden aangeboden op Prinsjesdag 2012. Het Kabinet vindt het echter niet wenselijk dat belanghebbenden transacties met onroerende zaken uitstellen tot het wetsvoorstel wordt aangenomen. Vooruitlopend op wetswijziging is daarom goedgekeurd dat de huidige termijn al wordt verruimd naar 36 maanden bij een verkrijging na een vorige verkrijging, mits de vorige verkrijging plaatsvindt op of na 1 september 2012.

Wij merken op dat daarnaast in het kalenderjaar 2012 nog steeds de wettelijke verlengde termijn van 12 maanden geldt voor doorverkopen van woningen, waarvan de eerste verkrijging heeft plaatsgevonden in het jaar 2011.

Voorbeelden

A heeft op 1 maart 2012 een onroerende zaak verkregen. Op 1 maart 2013 verkrijgt B deze onroerende zaak van A.

In dit geval is de goedkeuring niet van toepassing, omdat de vorige verkrijging door A plaatsvond vóór 1 september 2012.

A verkrijgt op 1 november 2012 een onroerende zaak. Op 1 augustus 2013 verkrijgt B deze onroerende zaak van A. Op 1 december 2015 verkrijgt C de onroerende zaak van B.

Door de goedkeuring kan de grondslagvermindering worden toegepast zowel bij de verkrijging door B als de verkrijging door C. Bij de verkrijging door C geldt alleen de verkrijging van B als de vorige verkrijging. De verkrijging door A ligt voor C immers buiten de termijn van 36 maanden.

A heeft op 1 december 2011 een woning verkregen. Op 1 november 2012 verkrijgt B deze woning van A. De verlengde termijn van 12 maanden voor grondslagvermindering die is ingevoerd met ingang van het jaar 2011 kan worden toegepast op de verkrijging door B.

Indien u hierover vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de belastingadviseurs van Rubicon (telefoon: 040-235 34 30). 

De in dit bericht aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet gericht op uw persoonlijke situatie. Dit bericht kan niet worden beschouwd als een advies.