Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Advocaat-generaal concludeert dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet deels discriminatoir is

Op 13 juli 2012 heeft de Rechtbank Breda gesteld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de schenk- en erfbelasting met een vrijstelling van 75% voor ondernemingsvermogen, in strijd is met het gelijkheidsbeginsel (zie ons artikel van augustus 2012). Hieruit volgt volgens de Rechtbank Breda dat verkrijgers van beleggingsvermogen óók de vrijstelling moeten krijgen voor de schenk- en erfbelasting. De advocaat-generaal heeft nu de Hoge Raad hierover geadviseerd.

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is in de afgelopen jaren enkele malen verruimd. Per 1 januari 2010 werd de vrijstelling voor ondernemingsvermogen (hieronder vallen ook aanmerkelijk belang aandelen in een bv, waarin een onderneming wordt geëxploiteerd) verhoogd van 75% tot 100% voor een schenking of erfenis van ondernemingsvermogen tot € 1.000.000 (in 2013 bedraagt deze vrijstelling € 1.028.132). Over het meerdere ondernemingsvermogen is 83% vrijgesteld. De bedoeling van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit is om liquiditeitsproblemen bij vererven of schenken van ondernemingsvermogen te vermijden of te verkleinen. Om in aanmerking te komen voor deze faciliteit moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan.    

Bij de Hoge Raad zijn verschillende procedures aanhangig over de aanvaarbaarheid van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. De advocaat-generaal (hierna: A-G) heeft de Hoge Raad geadviseerd over de vraag of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit strijdig is met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod. De A-G komt tot de conclusie dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit inderdaad in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en discriminatie-verbod, voor zover er een hogere vrijstelling dan 75% van het ondernemingsvermogen wordt toegestaan. Hij vindt de hoge vrijstelling niet meer in redelijke verhouding staan tot het doel, namelijk het voorkomen van liquiditeitsproblemen.  Er is in zijn visie sprake van ongerechtvaardigde ongelijke behandeling in gelijke gevallen. De A-G adviseert de Hoge Raad om verkrijgers van beleggingsvermogen (bijvoorbeeld: banktegoeden, effecten en onroerende zaken) vanaf 2010 een gedeeltelijke vrijstelling te verlenen. Verkrijgers van beleggingsvermogen hebben volgens de A-G recht op een vrijstelling van 25% over de eerste € 1.028.132 (vrijstelling in 2013) en 8%  (83% - 75%) over het meerdere. Naar verwachting zal de Hoge Raad nog dit jaar met een oordeel komen.

Algemeen wordt verwacht dat de Hoge Raad tot de conclusie komt dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (deels) strijdig is met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod. In dat geval zal de overheid naar verwachting deze faciliteit snel gaan beperken. Wij adviseren ondernemers, die hun bedrijf willen overdragen en gebruik willen maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, dit zo snel mogelijk te doen. Particulieren die toch al in 2013 een schenking willen doen, kunnen overwegen deze schenking eerder te doen. Als de Hoge Raad het advies van de A-G volgt, dan wordt 25% schenkbelasting bespaard.

Indien u over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit meer informatie wilt hebben, dan kunt u contact op nemen met de belastingadviseurs van Rubicon (040-235 34 30).