Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Actuele kostprijs vervangt vervangingswaarde

De opmaak van de jaarrekening wordt geregeld in BW2 Titel 9. Voor het boekjaar 2016 zijn hierin enkele regels gewijzigd. Eén van de wijzigingen is het Besluit Actuele Waarde. Bij toepassing van de actuele waarde is het begrip vervangingswaarde vervallen. Hiervoor in de plaats is het begrip actuele kostprijs gekomen.

Wat betekent dit voor u?

  • Inventariseer welke activa tegen vervangingswaarde zijn gewaardeerd; 
  • Beoordeel of deze vervangingswaarde aansluit op het nieuwe begrip actuele kostprijs;
  • Is een nieuwe taxatie van het actief nodig (en zo ja, stel vast dat de taxateur op de hoogte is van de waardering die volgens het nieuwe begrip van toepassing is);
  • Een wijziging dient als stelselwijziging in de jaarrekening te worden verwerkt;
  • De wijziging heeft geen fiscale consequenties.

Een toelichting op de wijziging
Deze wijziging zal in de praktijk vooral impact hebben op materiële vaste activa. Waardering tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs blijft toegestaan. Voorraden mogen niet langer tegen actuele waarde worden gewaardeerd (er is een uitzondering voor agrarische voorraden).

Het nieuwe Besluit Actuele Waarde luidt:

  • actuele waarde is actuele kostprijs of lagere waarde;
  • deze lagere waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en opbrengstwaarde.

In het oude besluit betrof de actuele waarde, de opbrengstwaarde indien was besloten tot verkoop. Indien niet was besloten tot verkoop was de actuele waarde de laagste van de vervangingswaarde en bedrijfswaarde.

Het praktische gevolg is dat een besluit tot verkoop niet langer relevant is. Daarnaast kan de waardering niet langer hoger zijn dan de actuele kostprijs, maar alleen lager. In de praktijk zal de bedrijfswaarde gewoonlijk hoger zijn dan de opbrengstwaarde.

De actuele kostprijs van een actief is in het nieuwe besluit:

  • de actuele inkoopprijs én de bijkomende kosten van een actief, verminderd met afschrijvingen;
  • actuele aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend, verminderd met de afschrijvingen. Een redelijk deel van de indirecte kosten en rente op schulden over het tijdvak van vervaardiging kunnen hieraan worden toegerekend.

Was in het verleden voor de bepaling van de waarde van een actief, dat bijvoorbeeld twee jaar oud is, de nieuwwaarde van dat actief van belang. Nu is de actuele kostprijs van een twee jaar oud actief van belang (waarop voor de waardering in dit geval ook twee jaar afschrijving in mindering wordt gebracht).

Visie Rubicon
Het nieuwe begrip actuele kostprijs gaat uit van identieke vervanging van een actief.

In de praktijk zal het actief vervangen worden door een versie die technisch inmiddels verbeteringen heeft ondergaan. Daarnaast is voor gespecialiseerde machines de actuele kostprijs moeilijk te bepalen of kostbaar om te laten bepalen. De praktijk leert dat de opstellers van jaarrekeningen, de minimaal verplichte wettelijke bepalingen willen opnemen om voldoende inzicht te geven. Redenen om niet te kiezen voor actuele kostprijs maar te waarderen op verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs (rekening houdend met afschrijvingen).


Ter verduidelijking een voorbeeld:

Begin van jaar 1:      
Aanschaf actief €  50.000  
Restwaarde 10% €  5.000  
Afschrijving in 5 jaar €  9.000  per jaar
       
Na 1 jaar kost een soortgelijk model:      
Vervangingswaarde (oude begrip) €  35.000  (zelfde model van één jaar oud)
Actuele kostprijs (nieuwe begrip) €  51.000  (nieuwprijs van hetzelfde model)
       
Administratieve gevolgen einde jaar 1:      
Boekwaarde €  41.000  (€ 50.000 min afschrijving € 9.000)
       
Vervangingswaarde (oude waardering) €  35.000  
Dit leidde voorheen tot een afboeking van  €  6.000  
       
Actuele kostprijs (nieuwe waardering) €  41.820 *
Dit zal nu leiden tot een herwaardering van €  820  


*)
Afschrijven over € 51.000 min restwaarde 10% (€ 5.100) = € 45.900

Afschrijven in 5 jaar: € 9.180 per jaar

Waarde na 1 jaar € 51.000 min € 9.180 = € 41.820


Indien u meer informatie wenst over de consequenties voor u van het Besluit Actuele Waarde, kunt u contact opnemen met onze collega’s van Rubicon Registeraccountants, tel: 040-2353430.