Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB)

Op dit moment ligt het wetsvoorstel Uitfaseren pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen (hierna: PEB) bij de Eerste Kamer ter behandeling. De invoering van dit wetsvoorstel was uitgesteld omdat Staatsecretaris Wiebes signalen had ontvangen dat er een lek zou zijn, waardoor in bepaalde situaties een grote fiscale aftrekpost gecreëerd zou kunnen worden. Nu duidelijk is dat dit heffingslek niet zal optreden, is de bedoeling dat de wet op 1 april 2017 ingaat.
Wat kan dit voor u betekenen?

 

Toelichting op het wetsvoorstel

De overheid wil af van het PEB, omdat de regeling onder meer veel te ingewikkeld is geworden. Daarnaast komt het te vaak voor dat de bv de pensioenen niet kan uitkeren, omdat de bv geen geld (meer) heeft. De belastingdienst kan dan ook geen belasting heffen. Daarom worden aan directeur grootaandeelhouders met een pensioen in eigen beheer de volgende mogelijkheden worden geboden’:

  1. De fiscale waarde van de PEB kan tegen een gematigd tarief worden afgekocht.
  2. De fiscale waarde van het PEB kan worden omgezet in een andere regeling, de oudedagsverplichting.
  3. Het PEB wordt premievrij.


Ad 1 afkoop
Afkoop kan alleen aan de orde komen, als de bv het geld heeft om de verschuldigde loonbelasting te betalen. De vervolgvraag is of het fiscaal interessant is om het PEB af te kopen.

In 2017 kan 34,5% (2018: 25% en 2019 19,5%) van de fiscale waarde van de voorziening per 31 december 2015 belastingvrij worden afgekocht. Het deel dat is opgebouwd ná deze datum is normaal belast. Of het fiscaal verstandig is om af te kopen, is afhankelijk van de financiële situatie (zowel nu als in de toekomst). Daarnaast spelen ook persoonlijke overwegingen een rol.

Ad 2 Oudedagsverplichting
Bij de omzetting van het PEB naar de oudedagsverplichting, wordt de voorziening omgezet in een soort “spaarrekening”. De bv moet het gereserveerde bedrag vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd in 20 jaar uitkeren.
Als de uitkeringsgerechtigde overlijdt, gaat de uitkering over op de erfgenamen.

Ad 3 premievrij
Als een DGA geen afkoop of omzetting van de pensioenvoorziening in de oudedagsverplichting wil, dan blijft het PEB in stand. Ook dan kan geen verdere opbouw van het PEB meer plaatsvinden. Groot nadeel van deze variant is dat alle ingewikkelde regelgeving nog jaren van toepassing blijft.
 

Positie (ex-)partner
De partner of de ex-partner moet toestemming geven voor afkoop of omzetting van het PEB. Dat komt omdat de partner of vaak de ex-partner een aanspraak heeft op partnerpensioen. Zowel in de pensioenwetgeving als in de fiscale wetgeving is bepaald dat de partner of ex-partner akkoord moet zijn met de afkoop en zonodig financieel gecompenseerd moet worden als zij (of hij) toekomstige pensioenuitkeringen mist.

Zeker in echtscheidingssituaties verwachten wij dat de partner dikwijls geen toestemming zal geven voor afkoop of omzetting omdat partijen het niet eens kunnen worden over de financiële compensatie.
 

Advies
Iedere DGA met een PEB moet zich in 2017 de vraag stellen wat hij of zij hiermee wil doen. Gelet op de zeer ingewikkelde regels en de mogelijke gevolgen (zowel juridisch als fiscaal) is het noodzakelijk om dit in nauw overleg met een adviseur te doen. De partner of ex-partner moet vanaf het begin bij de besluitvorming worden betrokken en zij/hij dient volledig te worden geïnformeerd over de financiële gevolgen.

Wij gaan er overigens vanuit dat in de praktijk de omzetting naar de oudedagsverplichting in de meeste gevallen de voorkeur heeft, omdat dit vaak op langere termijn fiscaal voordeliger is én er nu geen groot bedrag aan belasting betaald hoeft te worden.

Indien u meer wilt weten over de gevolgen van de uitfasering van het pensioen in eigen beheer, dan kunt u contact op nemen met de heer mr. C.G.P. Remmers of de heer mr. A.W.H.M. Timmers van ons kantoor.