Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[2017 september]
Op Prinsjesdag heeft het kabinet het belastingplan 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden. Wij hebben de belangrijkste fiscale maatregelen op een rij gezet, deze kunt u hieronder raadplegen.
[2017 juli]
Staatssecretaris Wiebes heeft afgelopen januari bekend gemaakt dat hij de inkeerregeling wil afschaffen. Hij heeft op 12 juli 2017 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd dat de inkeerregeling per 1 januari 2018 zal vervallen. De inkeerregeling zal een onderdeel worden van het belastingplan 2018.
[2017 mei]
Op 1 april 2017 is de wet Uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden.
De belastingdienst heeft sindsdien al verschillende publicaties verzorgd, waaronder zijn standpunt over een aantal wettelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan als het pensioen in eigen beheer (hierna: pensioen) wordt afgekocht of wordt omgezet in een oudedagsverplichting.

Een overzicht van de voorwaarden treft u hier:
[2017 maart]
De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige pensioen-
maatregelen (hierna: PEB) treedt nu definitief op 1 april 2017 in werking. Dat betekent dat directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) vanaf 1 april 2017 een besluit kunnen nemen over het pensioen in eigen beheer. Daarvoor hebben zij tot 31 december 2019 de tijd. DGA’s die hun pensioen nog opbouwen in de bv, moeten hun pensioenopbouw wel vóór 1 juli 2017 beëindigen.
[2017 februari]
De opmaak van de jaarrekening wordt geregeld in BW2 Titel 9. Voor het boekjaar 2016 zijn hierin enkele regels gewijzigd. Eén van de wijzigingen is het Besluit Actuele Waarde. Bij toepassing van de actuele waarde is het begrip vervangingswaarde vervallen. Hiervoor in de plaats is het begrip actuele kostprijs gekomen.

Wat betekent dit voor u?
[2017 januari]
Op dit moment ligt het wetsvoorstel Uitfaseren pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen (hierna: PEB) bij de Eerste Kamer ter behandeling. De invoering van dit wetsvoorstel was uitgesteld omdat Staatssecretaris Wiebes signalen had ontvangen dat er een lek zou zijn, waardoor in bepaalde situaties een grote fiscale aftrekpost gecreëerd zou kunnen worden. Nu duidelijk is dat dit heffingslek niet zal optreden, is de bedoeling dat de wet op 1 april 2017 ingaat.

Wat kan dit voor u betekenen?
[2016 december]
De Hoge Raad heeft eind november 2016 arresten gewezen over de vraag of bepaalde instellingen het algemeen belang beogen en recht hebben op de ANBI-status.

Om in aanmerking te komen voor de ANBI-status dienen de werkzaamheden van de instelling rechtstreeks te zijn gericht op het dienen van het algemeen belang. Als het uitoefenen van commerciële activiteiten een doorslaggevend onderdeel vormt van de activiteiten van de instelling, dan wordt het algemeen belang niet beoogd. Dan kwalificeert de instelling niet voor de ANBI-status. Dat is anders als de commerciële activiteiten de algemeen nuttige activiteiten ondersteunen (de opbrengsten worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang).
[2016 september]
Op Prinsjesdag heeft het kabinet het belastingplan 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. Wij hebben de belangrijkste fiscale maatregelen op een rij gezet, deze kunt u hier raadplegen.
[2016 juli]
Het pensioen in eigen beheer (PEB) is de laatste jaren steeds minder aantrekkelijk geworden. Dat komt onder meer door de steeds complexere wetgeving en de grote verschillen tussen de fiscaal verplichte rekenrente (4%) en de marktrente (minder dan 1%). Dit leidt ertoe dat het bedrag van de pensioenvoorziening veel te laag is om de werkelijke verplichting te kunnen dekken. Bijkomend probleem is dat tegenover veel pensioenvoorzieningen geen of (veel te) weinig bezittingen staan om aan de verplichtingen, die de eigen bv heeft, te kunnen voldoen.
[2016 mei]
De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat de boete die wordt opgelegd aan een belastingplichtige, die met toepassing van de inkeerregeling eerder verzwegen box 3-vermogen alsnog bij de belastingdienst aangeeft, per 1 juli 2016 wordt verdubbeld van 60% naar 120%. Het kabinet overweegt om de boete daarna stapsgewijs verder te verhogen.

Pagina's