Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[november 2008] De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris De Jager ingestemd met een aanzienlijke vereenvoudiging van de tariefstructuur van het successie- en schenkingsrecht. Het aantal tarieven wordt verminderd van achtentwintig tot vier.
AFM
Vergunningverlening Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) De AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft op 29 september 2008 aan 463 accountantsorganisaties een vergunning verleend om wettelijke controles bij zogenaamde niet-OOB-organisaties te verrichten. Rubicon Registeraccountants B.V. beschikt over een niet-OOB-vergunning.
[september 2008] Giften aan algemeen nut beogende instellingen (goede doelen) kunnen worden vormgegeven als jaarlijkse periodieke uitkeringen voor een periode van ten minste 5 jaar. De vastlegging hiervan moet via een notariële akte gebeuren. Op deze wijze is de jaarlijkse lijfrentegift geheel aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek, zonder dat rekening gehouden hoeft te worden met een drempel. Op dit moment is de volgende procedure aanhangig bij de Hoge Raad.
[juli 2008] Een erflater heeft bij leven zijn huis voor de reële waarde verkocht aan zijn zoon onder de voorwaarde dat het huis pas wordt geleverd na zijn overlijden. De erflater heeft tot zijn overlijden in het huis gewoond. Het huis wordt na het overlijden geleverd aan de zoon. Op dat moment vindt ook de betaling van de koopsom plaats. De vraag is of de zoon geacht wordt het pand krachtens erfrecht te hebben gekregen. De Hoge Raad heeft onlangs antwoord gegeven op deze vraag.
[juli 2008] Enige tijd geleden informeerden wij u reeds dat de staatssecretaris had besloten, de voorgestelde wijziging inzake de DGA en de loonheffing, in ieder geval met één jaar uit te stellen tot 1 januari 2009. Onlangs heeft staatssecretaris De Jager een pakket maatregelen bekend gemaakt waarmee de voorgenomen lastenverlichting alsnog gerealiseerd moet worden.
[juli 2008] Indien een werkgever besluit haar werknemer(s) een vaste kostenvergoeding te verstrekken, dan dient deze er voor te zorgen dat hieraan een specificatie ten grondslag ligt. In de praktijk blijkt dat de fiscale regels hieromtrent niet altijd worden nageleefd en daardoor tot naheffingsaanslagen loonheffingen leiden.
[april 2008] De staatssecretaris van Financiën, de heer J.C. de Jager, heeft recentelijk zijn plannen om een nieuwe Successiewet in te voeren toegelicht.
[februari 2008] Het Europese Hof van Justitie heeft op 18 oktober 2007 een arrest gewezen over de vraag of een DGA ondernemer is voor de BTW. Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van 18 oktober 2007 (het Van der Steen-arrest) heeft de Staatssecretaris van Financiën op 21 december 2007 een besluit uitgevaardigd over de BTW-positie van de DGA. hieronder vermelden wij een aantal aspecten van het arrest en het besluit van de Staatssecretaris:
[november 2007] Het Europese hof van Justitie heeft op 18 oktober 2007 een arrest gewezen over de vraag of een DGA ondernemer is voor de BTW. Het Hof heeft beslist dat een DGA die op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden verricht voor de vennootschap, géén ondernemer is voor de omzetbelasting, aangezien deze DGA ondergeschikt is aan de bv.
[november 2007] In het jaar 2008 zal de besloten vennootschap, evenals nu het geval is, loonheffingen moeten inhouden op het loon van de directeur-grootaandeelhouder.

Pagina's