Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[mei 2009] Het wetsvoorstel tot wijziging van de successiewet (zie ons bericht van 5 mei 2009) heeft ook gevolgen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.
[mei 2009] De staatssecretaris van Financiën heeft op 20 april 2009 het wetsvoorstel tot herziening van de successiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2010 in werking treedt. De begrippen successie- en schenkingsrecht vervallen. De nieuwe begrippen worden erfbelasting en schenkbelasting. De belangrijkste aspecten van het wetsvoorstel zijn:
[april 2009] De wijzigingen zijn van groot belang voor alle ondernemers die diensten verrichten aan ondernemers in andere EU-lidstaten dan Nederland. De wijze van facturering zal wijzigen. Administratieve systemen zullen voor 1 januari 2010 moeten zijn aangepast.
[maart 2009] Indien u buitenlands vermogen heeft dat niet bij de belastingdienst bekend is, dan adviseren wij u gebruik te maken van de inkeerregeling. In dat geval kunnen wij u op professionele wijze adviseren en begeleiden.
[maart 2009] In een aantal gevallen kan het interessant zijn voor de (ontslagen) werknemer een ontslagvergoeding (ook wel "gouden handdruk" genoemd) onder te brengen in een eigen stamrechtvennootschap. De ontslagvergoeding kan dan zonder inhouding van loonbelasting worden gestort in een stamrechtvennootschap.
[november 2008] De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris De Jager ingestemd met een aanzienlijke vereenvoudiging van de tariefstructuur van het successie- en schenkingsrecht. Het aantal tarieven wordt verminderd van achtentwintig tot vier.
AFM
Vergunningverlening Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) De AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft op 29 september 2008 aan 463 accountantsorganisaties een vergunning verleend om wettelijke controles bij zogenaamde niet-OOB-organisaties te verrichten. Rubicon Registeraccountants B.V. beschikt over een niet-OOB-vergunning.
[september 2008] Giften aan algemeen nut beogende instellingen (goede doelen) kunnen worden vormgegeven als jaarlijkse periodieke uitkeringen voor een periode van ten minste 5 jaar. De vastlegging hiervan moet via een notariële akte gebeuren. Op deze wijze is de jaarlijkse lijfrentegift geheel aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek, zonder dat rekening gehouden hoeft te worden met een drempel. Op dit moment is de volgende procedure aanhangig bij de Hoge Raad.
[juli 2008] Een erflater heeft bij leven zijn huis voor de reële waarde verkocht aan zijn zoon onder de voorwaarde dat het huis pas wordt geleverd na zijn overlijden. De erflater heeft tot zijn overlijden in het huis gewoond. Het huis wordt na het overlijden geleverd aan de zoon. Op dat moment vindt ook de betaling van de koopsom plaats. De vraag is of de zoon geacht wordt het pand krachtens erfrecht te hebben gekregen. De Hoge Raad heeft onlangs antwoord gegeven op deze vraag.
[juli 2008] Enige tijd geleden informeerden wij u reeds dat de staatssecretaris had besloten, de voorgestelde wijziging inzake de DGA en de loonheffing, in ieder geval met één jaar uit te stellen tot 1 januari 2009. Onlangs heeft staatssecretaris De Jager een pakket maatregelen bekend gemaakt waarmee de voorgenomen lastenverlichting alsnog gerealiseerd moet worden.

Pagina's