Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[september 2010] De Minister van Justitie heeft de invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel vormt het sluitstuk van het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering van bv-recht, dat op 15 december 2009 door de Tweede Kamer is goedgekeurd. Dit wetsvoorstel voorziet in een zeer ingrijpende wijziging van het nieuwe bv-recht (hierna: de wet).
[juli 2010] De nieuwe btw-regelgeving voor het niet wettelijk erkend beroepsonderwijs houdt in dat elke opleiding of cursus, die valt onder deze noemer, voortaan belast is met btw, ongeacht de duur van de opleiding of cursus. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een beroepsopleiding aan te bieden zonder dat btw in rekening moet worden gebracht (door gebruik te maken van de vrijstelling).
[juli 2010] Rubicon heeft als uitgangspunt dat de klant centraal staat, waarbij wij een hoge kwaliteit van dienstverlening nastreven. Hoewel we als Rubicon van mening zijn een hoge kwaliteit te leveren, zijn het uiteraard onze klanten zelf die bepalen of dat zo ervaren wordt. Kwaliteit is een van de pijlers voor een tevreden klant. De kwaliteitsbeleving bij onze klanten hebben wij via een klanttevredenheidsonderzoek geïnventariseerd. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor verdere optimalisatie van onze dienstverlening.
[juni 2010] Men dient steeds zakelijk te handelen tussen verbonden vennootschappen / groepsmaatschappijen en de aandeelhouder(s). Een schriftelijke overeenkomst is een eerste vereiste, waarbij de voorwaarden zakelijk (rente, zekerheden en aflossingschema) dienen te zijn en tenslotte dient men zich aan de leningsvoorwaarden te houden. Het uitgangspunt hierbij is steeds het antwoord op de vraag of men het geld onder dezelfde voorwaarden ook aan een derde zou verstrekken. Is het antwoord "nee" dan wordt niet zakelijk gehandeld.
[mei 2010] Op 1 januari 2008 is de ANBI-regelgeving in werking getreden. Langzamerhand verschijnen de eerste rechtelijke uitspraken over één van de criteria die gelden om te kwalificeren voor de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het gaat hierbij om de uitleg van het begrip "algemeen belang". Deze uitspraken geven nadere inhoud aan het criterium "algemeen belang".
[april 2010] De Hoge Raad heeft onlangs enkele arresten gewezen over de terbeschikkingstellings-regeling * (hierna: TBS). De twee belangrijkste arresten worden hier besproken:
[maart 2010] De Hoge Raad heeft op 26 februari 2010 in een tweetal arresten bepaald dat de verlengde navorderingstermijn voor verzwegen buitenlands vermogen niet strijdig is met het EG-recht. De Hoge Raad had het Hof van Justitie in Luxemburg daarover advies gevraagd. Het Hof heeft op 11 juni 2009 gesteld dat de verlengde navorderingstermijn niet strijdig is met het E.G. -recht, tenzij de inspecteur op de hoogte was van het verzwegen buitenlands vermogen, maar niet voortvarend handelt. De Hoge Raad heeft dit standpunt bevestigd.
[februari 2010] Vorig jaar heeft de Staatssecretaris van financiën een wetsvoorstel ingediend om de vele zeer gedetailleerde regels over onkostenvergoedingen en verstrekkingen te vereenvoudigen. Het is de bedoeling van de Staatssecretaris om de administratieve kosten voor de werkgevers te verminderen. De werkkostenregeling treedt op 1 januari 2011 in werking.

[december 2009]

Met ingang van 1 januari 2010 wijzigen diverse bepalingen in de omzetbelasting. De wijzigingen zijn:

  • De hoofdregel voor diensten van bedrijven aan bedrijven (B2B) wijzigt;
  • Het tijdstip van verschuldigheid wijzigt;
  • Opgaaf intracommunautaire diensten;
  • Diensten aan particulieren;
  • Teruggaafregeling buitenlandse BTW
[november 2009] Met ingang van 1 januari 2010 worden in de Wet Inkomstenbelasting 2001 en de Succesiewet maatregelen opgenomen om het ontgaan van belastingheffing door gebruikmaking van doelvermogens, te bestrijden (zoals bijvoorbeeld stichtingen en trusts). Vaak wordt dat vermogen en de inkomsten daaruit nergens belast. Er is sprake van "zwevend vermogen".

Pagina's