Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[april 2010] De Hoge Raad heeft onlangs enkele arresten gewezen over de terbeschikkingstellings-regeling * (hierna: TBS). De twee belangrijkste arresten worden hier besproken:
[maart 2010] De Hoge Raad heeft op 26 februari 2010 in een tweetal arresten bepaald dat de verlengde navorderingstermijn voor verzwegen buitenlands vermogen niet strijdig is met het EG-recht. De Hoge Raad had het Hof van Justitie in Luxemburg daarover advies gevraagd. Het Hof heeft op 11 juni 2009 gesteld dat de verlengde navorderingstermijn niet strijdig is met het E.G. -recht, tenzij de inspecteur op de hoogte was van het verzwegen buitenlands vermogen, maar niet voortvarend handelt. De Hoge Raad heeft dit standpunt bevestigd.
[februari 2010] Vorig jaar heeft de Staatssecretaris van financiën een wetsvoorstel ingediend om de vele zeer gedetailleerde regels over onkostenvergoedingen en verstrekkingen te vereenvoudigen. Het is de bedoeling van de Staatssecretaris om de administratieve kosten voor de werkgevers te verminderen. De werkkostenregeling treedt op 1 januari 2011 in werking.

[december 2009]

Met ingang van 1 januari 2010 wijzigen diverse bepalingen in de omzetbelasting. De wijzigingen zijn:

  • De hoofdregel voor diensten van bedrijven aan bedrijven (B2B) wijzigt;
  • Het tijdstip van verschuldigheid wijzigt;
  • Opgaaf intracommunautaire diensten;
  • Diensten aan particulieren;
  • Teruggaafregeling buitenlandse BTW
[november 2009] Met ingang van 1 januari 2010 worden in de Wet Inkomstenbelasting 2001 en de Succesiewet maatregelen opgenomen om het ontgaan van belastingheffing door gebruikmaking van doelvermogens, te bestrijden (zoals bijvoorbeeld stichtingen en trusts). Vaak wordt dat vermogen en de inkomsten daaruit nergens belast. Er is sprake van "zwevend vermogen".
[november 2009] Op 3 november 2009 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel "Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten” aanvaard. De Eerste Kamer zal met de behandeling op 24 november 2009 beginnen. Er is sprake van een aanmerkelijk aantal wijzigingen, dat grote gevolgen heeft voor de estate-planning. De nieuwe Successiewet moet op 1 januari 2010 in werking treden.
[november 2009] De Hoge Raad heeft op 25 september 2009 beslist dat de belastingdienst slechts heffingsrente mag berekenen tot drie maanden nadat de aangifte (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) is ingediend.
[oktober 2009] Vanaf 1 januari 2010 wordt het mogelijk een verzoek tot teruggave van buitenlands btw in te dienen bij de Nederlandse belastingdienst.
[juni 2009] De Hoge Raad heeft op 12 maart 2008 vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg of de verlengde navorderingstermijn tot twaalf jaar is toegestaan. Indien de belastingdienst ontdekt dat een belastingplichtige buitenlands vermogen heeft verzwegen, dan dient de belastingplichtige over een periode van twaalf jaar de niet betaalde belasting alsnog te voldoen. Indien dit verzwegen vermogen zich in Nederland bevindt, zal de belastingdienst over een periode van vijf jaar navorderen. De vraag was of de verlengde navorderingstermijn tot twaalf jaar is toegestaan.
[mei 2009] De staatssecretaris van Financiën heeft enige tijd geleden in de media aangegeven dat hij de maximale boete, voor niet aangegeven inkomen, wil verhogen tot maximaal 300% van de, te weinig geheven, belasting (de vergrijpboete bedraagt thans maximaal 100%). Hij heeft daartoe een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. In dit wetsvoorstel wordt de maximale vergrijpboete voor niet-aangegeven box 3-inkomen verhoogd tot maximaal 300%. Inmiddels is dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer goedgekeurd.

Pagina's