Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[december 2010] De laatste maanden zijn diverse gerechtelijke uitspraken gepubliceerd over het, als gevolg van oninbaarheid, afwaarderen van een, door de aandeelhouder aan zijn vennootschap, verstrekte lening. De belastingdienst heeft in deze specifieke zaken het standpunt ingenomen dat de lening op onzakelijke gronden is verstrekt. Om die reden mag het afboeken van een dergelijke lening niet ten laste komen van het inkomen of de winst. De belastingdienst stelt dan dat de lening is verstrekt om het belang van de aandeelhouder te dienen. De belastingdienst krijgt daarbij vaak gelijk van de rechter.
[november 2010] In box 3 wordt de heffing van inkomstenbelasting geheven over het inkomen uit vermogen (“inkomen uit sparen en beleggen”). Hiervoor dient de rendementsgrondslag te worden bepaald. Voor de bepaling van deze rendementsgrondslag (de waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van de schulden) zijn in box 3 momenteel twee peildatums van belang, namelijk 1 januari en 31 december. Vanaf 1 januari 2011 geldt voor het vaststellen van de rendementsgrondslag in box 3 enkel nog 1 januari als peildatum.
[november 2010] De Hoge Raad heeft recentelijk een arrest gewezen over een geschil tussen een gemeente en een eigenaar van een woning over de vastgestelde waarde in de WOZ-beschikking. De gemeente weigerde met een beroep op de "Fierensmarge" de vastgestelde waarde van de woning te verlagen. In de WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) is een bepaling opgenomen dat de door de gemeente vastgestelde waarde geacht wordt correct te zijn, als het verschil tussen de vastgestelde waarde en de werkelijke waarde minder is dan een bepaalde marge (de zogenoemde "Fierensmarge"). Deze marge is afhankelijk van de waarde van de onroerende zaak. In deze zaak bedroeg de marge 5%.
[september 2010] Op Prinsjesdag 21 september 2010 heeft het kabinet de Miljoenennota 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierbij zijn tevens wetsvoorstellen aangeboden aan de Tweede Kamer met fiscale maatregelen.
[september 2010] Indien een werknemer uit prive overwegingen in een duurdere leaseauto gaat rijden dan het voor hem geldende normbedrag, dan moet de werknemer meestal een extra eigen bijdrage aan de werkgever betalen. Recentelijk heeft de Hoge Raad de fiscale kwalificatie van deze extra eigen bijdrage bepaald.
[september 2010] De Minister van Justitie heeft de invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel vormt het sluitstuk van het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering van bv-recht, dat op 15 december 2009 door de Tweede Kamer is goedgekeurd. Dit wetsvoorstel voorziet in een zeer ingrijpende wijziging van het nieuwe bv-recht (hierna: de wet).
[juli 2010] De nieuwe btw-regelgeving voor het niet wettelijk erkend beroepsonderwijs houdt in dat elke opleiding of cursus, die valt onder deze noemer, voortaan belast is met btw, ongeacht de duur van de opleiding of cursus. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een beroepsopleiding aan te bieden zonder dat btw in rekening moet worden gebracht (door gebruik te maken van de vrijstelling).
[juli 2010] Rubicon heeft als uitgangspunt dat de klant centraal staat, waarbij wij een hoge kwaliteit van dienstverlening nastreven. Hoewel we als Rubicon van mening zijn een hoge kwaliteit te leveren, zijn het uiteraard onze klanten zelf die bepalen of dat zo ervaren wordt. Kwaliteit is een van de pijlers voor een tevreden klant. De kwaliteitsbeleving bij onze klanten hebben wij via een klanttevredenheidsonderzoek geïnventariseerd. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor verdere optimalisatie van onze dienstverlening.
[juni 2010] Men dient steeds zakelijk te handelen tussen verbonden vennootschappen / groepsmaatschappijen en de aandeelhouder(s). Een schriftelijke overeenkomst is een eerste vereiste, waarbij de voorwaarden zakelijk (rente, zekerheden en aflossingschema) dienen te zijn en tenslotte dient men zich aan de leningsvoorwaarden te houden. Het uitgangspunt hierbij is steeds het antwoord op de vraag of men het geld onder dezelfde voorwaarden ook aan een derde zou verstrekken. Is het antwoord "nee" dan wordt niet zakelijk gehandeld.
[mei 2010] Op 1 januari 2008 is de ANBI-regelgeving in werking getreden. Langzamerhand verschijnen de eerste rechtelijke uitspraken over één van de criteria die gelden om te kwalificeren voor de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het gaat hierbij om de uitleg van het begrip "algemeen belang". Deze uitspraken geven nadere inhoud aan het criterium "algemeen belang".

Pagina's