Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Kennisbank

[juni 2011] De Rechtbank in Haarlem heeft op 1 juni 2011 bepaald dat de hoogte van de jaarlijkse btw-correctie in verband met het privégebruik van een personen- of bestelauto van de zaak (hierna: auto) niet afhankelijk mag zijn van de bijtelling in de loonbelasting of inkomstenbelasting. De bijtelling is 25%, 20%, 14% of 0% (percentages 2011) van de catalogusprijs (inclusief BPM en btw van de auto. Het onderscheid is gebaseerd op de CO2-uitstoot van de auto. De hoogte van de jaarlijkse btw-correctie voor privégebruik van de auto van de zaak is gerelateerd aan één van deze percentages.
[mei 2011] Met ingang van 1 juli 2011 is voor de oprichting van een B.V. (of N.V.) of een statutenwijziging de verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet meer vereist.
[februari 2011] De Hoge Raad heeft op 24 december 2010 een arrest gewezen over de vraag of geldtransactiekantoren de door hen betaalde omzetbelasting kunnen aftrekken. Geldtransactiekantoren verlenen financiële diensten, waaronder het verzenden van geld (“money transfer”) naar samenwerkende geldtransactiekantoren, die meestal buiten de Europese Unie (hierna: E.U.) zijn gevestigd. Bij de buitenlandse geldtransactiekantoren kunnen de begunstigden het geld opnemen. De klant betaalt een provisie voor het verzenden en uitbetalen van het geld. Daarnaast maakt het geldtransactiekantoor een wisselkoerswinst indien het geld wordt uitbetaald in andere valuta dan de euro.
[december 2010] De laatste maanden zijn diverse gerechtelijke uitspraken gepubliceerd over het, als gevolg van oninbaarheid, afwaarderen van een, door de aandeelhouder aan zijn vennootschap, verstrekte lening. De belastingdienst heeft in deze specifieke zaken het standpunt ingenomen dat de lening op onzakelijke gronden is verstrekt. Om die reden mag het afboeken van een dergelijke lening niet ten laste komen van het inkomen of de winst. De belastingdienst stelt dan dat de lening is verstrekt om het belang van de aandeelhouder te dienen. De belastingdienst krijgt daarbij vaak gelijk van de rechter.
[november 2010] In box 3 wordt de heffing van inkomstenbelasting geheven over het inkomen uit vermogen (“inkomen uit sparen en beleggen”). Hiervoor dient de rendementsgrondslag te worden bepaald. Voor de bepaling van deze rendementsgrondslag (de waarde van de bezittingen verminderd met de waarde van de schulden) zijn in box 3 momenteel twee peildatums van belang, namelijk 1 januari en 31 december. Vanaf 1 januari 2011 geldt voor het vaststellen van de rendementsgrondslag in box 3 enkel nog 1 januari als peildatum.
[november 2010] De Hoge Raad heeft recentelijk een arrest gewezen over een geschil tussen een gemeente en een eigenaar van een woning over de vastgestelde waarde in de WOZ-beschikking. De gemeente weigerde met een beroep op de "Fierensmarge" de vastgestelde waarde van de woning te verlagen. In de WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) is een bepaling opgenomen dat de door de gemeente vastgestelde waarde geacht wordt correct te zijn, als het verschil tussen de vastgestelde waarde en de werkelijke waarde minder is dan een bepaalde marge (de zogenoemde "Fierensmarge"). Deze marge is afhankelijk van de waarde van de onroerende zaak. In deze zaak bedroeg de marge 5%.
[september 2010] Op Prinsjesdag 21 september 2010 heeft het kabinet de Miljoenennota 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierbij zijn tevens wetsvoorstellen aangeboden aan de Tweede Kamer met fiscale maatregelen.
[september 2010] Indien een werknemer uit prive overwegingen in een duurdere leaseauto gaat rijden dan het voor hem geldende normbedrag, dan moet de werknemer meestal een extra eigen bijdrage aan de werkgever betalen. Recentelijk heeft de Hoge Raad de fiscale kwalificatie van deze extra eigen bijdrage bepaald.
[september 2010] De Minister van Justitie heeft de invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel vormt het sluitstuk van het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering van bv-recht, dat op 15 december 2009 door de Tweede Kamer is goedgekeurd. Dit wetsvoorstel voorziet in een zeer ingrijpende wijziging van het nieuwe bv-recht (hierna: de wet).
[juli 2010] De nieuwe btw-regelgeving voor het niet wettelijk erkend beroepsonderwijs houdt in dat elke opleiding of cursus, die valt onder deze noemer, voortaan belast is met btw, ongeacht de duur van de opleiding of cursus. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om een beroepsopleiding aan te bieden zonder dat btw in rekening moet worden gebracht (door gebruik te maken van de vrijstelling).

Pagina's