Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

De werkkostenregeling

[Publicatie februari 2010]
De werkkostenregeling

Vorig jaar heeft de Staatssecretaris van financi'n een wetsvoorstel ingediend om de vele zeer gedetailleerde regels over onkostenvergoedingen en verstrekkingen te vereenvoudigen. Het is de bedoeling van de Staatssecretaris om de administratieve kosten voor de werkgevers te verminderen. De werkkostenregeling treedt op 1 januari 2011 in werking.

De regeling geeft de mogelijkheid voor een overgangsperiode van maximaal drie jaren. In deze periode heeft de werkgever de keuze om de huidige regeling met betrekking tot onkostenvergoedingen toe te passen, dan wel over te gaan naar de nieuwe werkkostenregeling.

De werkgever kan maximaal 1,4% van de totale fiscale loonsom uit tegenwoordige arbeid als belastingvrije onkostenvergoeding aan zijn werknemers verstrekken. De werkgever heeft daarbij grote vrijheid om invulling te geven aan de werkkostenregeling (mits deze binnen 1,4% van de fiscale loonsom blijft). De werkgever kan in de nieuwe werkkostenregeling zelf vergoedingen en verstrekkingen aanwijzen. Deze door de werkgever gekozen vergoedingen en verstrekkingen kunnen dan onbelast worden vergoed.

Daarnaast is een aantal gerichte vrijstellingen, zoals reis- en verblijfkosten, studiekosten, extraterritoriale kosten in de werkkostenregeling opgenomen. Deze kosten kunnen, net als in de huidige regeling met betrekking tot onkostenvergoedingen, belastingvrij worden vergoed (binnen de van toepassing zijnde voorwaarden). Voor deze kostencategorie'n wijzigt er dus niets. Indien de werkgever in de nieuwe werkkostenregeling de forfaitaire ruimte van 1,4% overschrijdt, dan moet de werkgever 80% loonheffing afdragen over het bedrag dat buiten deze forfaitaire ruimte valt.

Het is voor werkgevers van belang om dit jaar een oordeel te vormen of zij de werkkostenregeling per 1 januari 2011 willen invoeren of dat men gebruik wil maken van de overgangsperiode van maximaal drie jaar. Werkgevers dienen dan de arbeidsvoorwaarden aan te passen, hetgeen in overleg met (afgevaardigden van) de werknemers dient te gebeuren.

Indien u nadere informatie over de werkkostenregeling wenst, dan kunt u altijd contact met Casper Remmers opnemen, tel: 040-2353430.