Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Wet Registratieplicht voor uitzendondernemingen / uitzendbureaus (WAADI) treedt op korte termijn in werking

In november 2011 hebben wij een bericht op onze website geplaatst over het wetsvoorstel “Wijziging van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs” (hierna: WAADI). Dit wetsvoorstel introduceert een registratieplicht voor uitzendondernemingen bij de Kamer van Koophandel. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel WAADI op 6 maart 2012 met algemene stemmen aangenomen. Nu moet de Eerste Kamer het wetsvoorstel WAADI nog goedkeuren. De WAADI treedt waarschijnlijk op 1 mei 2012 in werking.

Het doel van de WAADI is om de vele malafide uitzendondernemingen binnen twee jaar van de markt te halen. De overheid tracht dat doel te bereiken door voor iedereen die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stelt, een registratieplicht in te stellen. Uitzendondernemingen moeten zich als zodanig  registreren bij de Kamer van Koophandel.  De WAADI verstaat onder “ter beschikking stellen”:

Het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander, voor het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeids-overeenkomst, verrichten van arbeid.

Hieronder valt ook het incidenteel ter beschikking stellen van personeel (zelfs indien een bedrijf eenmalig voor een bepaalde tijd een werknemer uitleent aan een ander bedrijf). Buitenlandse uitzendorganisaties die op de Nederlandse markt actief zijn, dienen zich ook te registreren.

Door ieder bedrijf dat personeel uitzendt of detacheert, te verplichten zich als zodanig te registeren, wordt zichtbaar wie zich daarmee bezig houdt. De arbeidsinspectie kan vervolgens uit het Handelsregister alle bedrijven halen die zich met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten bezig houden. Als de arbeidsinspectie constateert dat een bedrijf dat personeel ter beschikking stelt, niet als uitzendonderneming in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd, zijn zowel de uitlener als de inlener op grond van de WAADI een boete van € 12.000 per arbeidskracht verschuldigd (met een maximum van € 76.000). Bij herhaling wordt de boete verdubbeld. Ieder bedrijf dat personeel inleent, dient op het moment van aangaan van de overeenkomst met de uitzendonderneming / uitzendbureau, te kunnen bewijzen dat deze organisatie als zodanig is geregistreerd in het Handelsregister.

Wij adviseren u, ingeval u personeel in- of uitleent, uitermate zorgvuldig te zijn. Iedere keer dient u er zeker van te zijn dat u voldoet aan de verplichtingen die de WAADI oplegt. Als de arbeidsinspectie bij u een overtreding constateert, hoeft u niet op een matiging van de boete te rekenen.

Mocht u hierover nadere informatie wensen dan kunt u contact opnemen met mr. C.G.P. Remmers van ons kantoor (040-2353430).