Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Vergrijpboete naar maximaal 300%

[Publicatie mei 2009]
Vergrijpboete naar maximaal 300%
De staatssecretaris van Financi'n heeft enige tijd geleden in de media aangegeven dat hij de maximale boete, voor niet aangegeven inkomen, wil verhogen tot maximaal 300% van de, te weinig geheven, belasting (de vergrijpboete bedraagt thans maximaal 100%). Hij heeft daartoe een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. In dit wetsvoorstel wordt de maximale vergrijpboete voor niet-aangegeven box 3-inkomen verhoogd tot maximaal 300%. Inmiddels is dit wetsvoorstel door deTweede Kamer goedgekeurd.Volgens de staatssecretaris krijgen degenen, met niet aangegeven vermogen, een verhoudingsgewijs lage boete, terwijl deze met de inkeerregeling de mogelijkheid hebben hun verzwegen vermogensbestanddelen zonder boete bij de fiscus aan te geven. Mede gezien de recente ontwikkelingen met betrekking tot het bankgeheim, is het kabinet van mening dat de sancties op het verzwijgen van (zowel binnenlands als buitenlands) vermogen verhoogd moeten worden. De huidige boete staat volgens het kabinet niet in verhouding tot de ernst van het beboetbare feit. Door de verhoging tot maximaal 300% bedraagt de belastingheffing en de boete 4,8% van de gemiddelde rendementsgrondslag in box 3. Dit betekent 120% van het fictieve rendement in box 3.

De hoogte van de boete moet in overeenstemming zijn met de ernst van het beboetbare feit. De inspecteur heeft de plicht en de bevoegdheid om de uiteindelijk op te leggen boete af te stemmen op het individuele geval. Uiteindelijk heeft de rechter daarbij het laatste woord. Hoe de belastingdienst in de praktijk met een maximumpercentage van 300% zal omgaan, is nog niet bekend. Het ligt voor de hand dat de belastingdienst de boetes flink gaat verhogen.

Deverhoging van de boete is alleen van toepassing voor beboetbare feiten die worden begaan vanaf de datum van inwerkingtreding van de wetswijziging. Als na de invoering van de wetswijziging een onjuiste opgave van het vermogen in box 3 wordt ingediend, dan is de nieuwe regeling van toepassing.

Ieder met niet aangegeven buitenlands en/of binnenlands vermogen, dient bij de afweging of men wel of niet gebruik gaat maken van de inkeerregeling, ook de verhoging van de maximale boete te betrekken. (zie ook ons artikel 'Vermogen in het buitenland / inkeerregeling' van maart 2009).