Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Registratieplicht van uitzendondernemingen / uitzendbureaus

Registratieplicht van uitzendondernemingen / uitzendbureaus

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs' (WAADI) in behandeling. Het doel van de WAADI is fraude en uitbuiting van werknemers in de uitzendbranche beter te bestrijden dan nu het geval is. Het is de bedoeling dat de wetswijziging op 1 januari 2012 in werking treedt.

In het wetsvoorstel is geregeld dat intermediairs, die personeel ter beschikking stellen, zich moeten laten registeren als uitzendonderneming in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook ondernemingen die incidenteel personeel ter beschikking stellen vallen onder de reikwijdte van het wetsvoorstel. Hetzelfde geldt voor buitenlandse uitzendbureaus die actief zijn op de Nederlandse markt. Daarnaast wordt de mogelijkheid gecre'erd dat de belastingdienst en arbeidsinspectie informatie mogen verstrekken aan de Stichting Normering Arbeid (SNA). De SNA houdt een openbaar register bij waarin gecertificeerde uitzendondernemingen zijn opgenomen die aan bepaalde kwaliteitseisen (NEN 4400) voldoen. Iedereen kan dan toetsen of een uitzendbureau is gecertifceerd volgens de NEN 4400 norm. De certificeringsprocedure wordt niet verzorgd door de SNA, maar door aparte inspectie-instellingen. Als een uitzendonderneming voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan krijgt het uitzendbureau een inspectiecertificaat.

Onder ter beschikking stellen van arbeidskrachten wordt verstaan: 'het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het, onder diens toezicht of leiding anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid'. Hierop bestaan drie uitzonderingen, te weten wanneer sprake is van een overeenkomst tot opdracht, collegiale dienstverlening en terbeschikkingstelling binnen de eigen onderneming. Wanneer precies sprake is van het ter beschikking stellen van personeel, kan niet in zijn algemeenheid worden beantwoord, omdat dit zeer afhankelijk is van de feiten en omstandigheden.

De arbeidsinspectie controleert of bedrijven voldoen aan de registratieplicht bij de Kamer van Koophandel. Indien een onderneming niet is geregistreerd, kan de arbeidsinspectie een boete opleggen van maximaal Ä 76.000 aan het uitzendbureau 'n aan de inlener.

De certificering is een teken van kwaliteit van de uitzendonderneming. Wij verwachten dat de markt zal vragen naar gecertificeerde uitzendondernemingen. Het heeft een commercieel belang om gecertificeerd te zijn. Voor inleners zijn de risicoís, om aansprakelijk te worden gesteld door de belastingdienst (voor bijvoorbeeld niet afgedragen loonbelasting), veel geringer indien zij zaken doen met gecertificeerde uitzendbureaus.

Mocht u hierover nadere informatie willen, dan kunt u contact opnemen met de heer
mr. C.G.P. Remmers (040-235 34 30).