Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

De terbeschikkingstellingsregeling (TBS) nader verklaard

[Publicatie april 2010]
De terbeschikkingstellingsregeling (TBS) nader verklaard

De Hoge Raad heeft onlangs enkele arresten gewezen over de terbeschikkingstellingsregeling * (hierna: TBS). De twee belangrijkste arresten worden hieronder besproken:

Huwelijkse voorwaarden en TBS
In hoofdlijnen moest de Hoge Raad een besluit nemen over de volgende casus: Belanghebbende A is gehuwd op huwelijkse voorwaarden onder uitsluiting van iedere gemeenschap. Zijn echtgenote heeft aandelen ge'rfd, die zij heeft verkocht. Het geld van de verkoopopbrengst heeft ze uitgeleend aan vennootschappen waarvan de aandelen voor 50% in handen waren van haar man. De vraag was of de man het geld voor 50% ter beschikking had gesteld aan de vennootschappen of dat alleen zijn echtgenote geld heeft geleend aan de vennootschappen. De Hoge Raad heeft beslist dat de echtgenoot die de bestuursbevoegdheid (het beheer en beschikkingsrecht) heeft over de vordering, in de terbeschikkingstellingsregeling valt. De bestuursbevoegdheid kan bijvoorbeeld blijken uit degene de overeenkomst van geldlening heeft getekend. Op basis van dit arrest kunnen echtgenoten zelf gemakkelijk bepalen wie de TBS-vordering moet aangeven.

De (thans) minister van Financi'n, De Jager, heeft vorig jaar al aangekondigd dat hij met een wetswijziging zal komen, indien de Hoge Raad bepaalt dat de terbeschikkingstellingsregeling niet het regime van de huwelijksgemeenschap volgt, maar dat de bestuursbevoegdheid doorslaggevend is. Tot op heden is hiervoor geen wetsvoorstel ingediend.

Aanvang terbeschikkingstelling
De Hoge Raad heeft ook een arrest gewezen over de vraag op welk tijdstip de TBS-regeling van toepassing wordt. Dat kan zijn vanaf het moment van verkrijging van het goed of bij de feitelijke terbeschikkingstelling. Dit kan van groot belang zijn bij de aankoop van een onroerende zaak, waarvan het de bedoeling is om dat ter beschikking te stellen aan een B.V. waarin de koper of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat als een koper de bedoeling heeftde onroerende zaak (bijvoorbeeld na een verbouwing) te verhuren aan de 'eigen' B.V., de TBS-regeling begint op het tijdstip waarop deze onroerende zaak is aangekocht. Het gevolg van dit arrest is dat bijvoorbeeld ook de aankoopkosten van de onroerende zaak direct onder de TBS-regeling vallen. Hierdoor kan ook over deze kosten worden afgeschreven. Het is hierbij wel belangrijk dat de intentie om het pand te verhuren aan de B.V., meteen na aankoop, wordt vastgelegd in een overeenkomst.

(*) Onder terbeschikkingstelling wordt in dit kader verstaan het al dan niet tegen een vergoeding direct of indirect ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan een B.V. waarvan men tenminste 5% van de aandelen heeft.