Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Steunstichtingen voor Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI) kunnen giftenaftrek voor donateurs opleveren

[februari 2013]
Vanaf 1 januari 2012 bestaat de mogelijkheid dat een SBBI (bijvoorbeeld een sport- of muziekvereniging) een steunstichting opricht met als doel geld in te zamelen voor de vereniging. Het moet daarbij gaan om een geldinzamelingsactie voor een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een jubileum, de renovatie van het clubhuis of het kopen van muziekinstrumenten. Het door de steunstichting ingezamelde geld mag overal voor worden gebruikt, mits het maar in verband staat met de bijzondere gebeurtenis. Het mag niet worden gebruikt voor de normale exploitatie van de SBBI.

Het oprichten van een steunstichting door een SBBI is fiscaal zeer interessant.  De wet biedt de volgende fiscale faciliteiten aan donateurs van de steunstichting:

 • De donaties aan de steunstichting zijn aftrekbaar als gift voor de inkomstenbelasting. Aftrek is mogelijk voor zover de eenmalige gift zowel € 60 als 1% van het verzamelinkomsten te boven gaan, tot ten hoogste 10% van dat verzamelinkomen.
 • Voor de vennootschapsbelasting is de donatie tot ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000, aftrekbaar. De giften zijn slechts aftrekbaar in het jaar waarin zij zijn gedaan.  
 • Ontvangen legaten/erfenissen worden bij de steunstichting niet belast met schenk- of erfbelasting.

Een steunstichting kan maar gedurende één kalenderjaar worden aangemerkt als een steunstichting met de daarbij behorende faciliteiten. Waarschijnlijk moet de steunstichting, nadat de eenmalige gebeurtenis heeft plaatsgevonden, worden geliquideerd (dat is echter nu nog onduidelijk).

Om als steunstichting te worden aangemerkt, moet bij de belastingdienst een verzoek worden ingediend. Als de belastingdienst toestemming geeft, dan wordt de naam van de steunstichting op de website van de belastingdienst gepubliceerd. Op deze manier kan iedere (potentiële) donateur controleren of inderdaad sprake is van een steunstichting met de daarbij behorende faciliteiten.

Om aangewezen te worden als steunstichting SBBI moet de stichting aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De door de steunstichting ondersteunde SBBI moet actief zijn op het gebied van sport of muziek.
 • De SBBI moet lid zijn van een landelijke, representatieve organisatie op het gebied van sport of muziek.
 • De steunstichting SBBI moet opgericht zijn voor een eenmalige uitgave of investering (bijvoorbeeld de renovatie van het clubhuis of de aankoop van nieuwe muziekinstrumenten) ter gelegenheid van een vijfjarig jubileum of een veelvoud daarvan.
 • Per incidentele gebeurtenis bij een SBBI kan maximaal één steunstichting SBBI worden aangemeld.
 • Een steunstichting SBBI moet bij de geldinzameling duidelijk aangeven wat het doel van die inzameling is.
 • De steunstichting SBBI geeft het kalenderjaar aan waarin zij als steunstichting geld inzamelt. Bij de geldinzameling moet duidelijk zijn aangegeven welk jaar dat is.
 • De steunstichting SBBI moet het ingezamelde geld besteden in het kalenderjaar van de viering.
 • De steunstichting voldoet aan de gestelde administratieve verplichtingen.
 • In de statuten staan minimaal de volgende gegevens:
  • Het kalenderjaar waarin de stichting aangemerkt wil worden als steunstichting SBBI.
  • De naam, adresgegevens en het fiscaal nummer van de ondersteunde SBBI voor sport of muziek.
  • Het doel van de oprichting, namelijk uitsluitend het inzamelen van geld ter ondersteuning van een SBBI op het gebied van sport of muziek.
  • De besteding van het ingezamelde geld, namelijk een incidentele investering of een unieke uitgave ter gelegenheid van een jubileum van de SBBI. Het moet gaan om een jubileum van 5 jaar of een veelvoud daarvan.
  • Een omschrijving van de investering of uitgave.
  • De toezegging dat, na opheffing van de steunstichting SBBI, het geld dat overblijft, uitgekeerd wordt aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Als uw sport- of muziekvereniging binnen afzienbare termijn een jubileum heeft, is het verstandig goed na te gaan of een steunstichting daarbij zijn diensten kan bewijzen. Door gebruik te maken van een steunstichting kunnen donaties, die anders niet aftrekbaar zijn, toch ten laste van het belastbaar inkomen of winst worden gebracht!

Als de vereniging het doel van de steunstichting goed met haar leden en donateurs communiceert, kan met behulp van de fiscale ondersteuning door de overheid het jubileum (ook financieel) een groot succes worden.

Indien u hierover nadere informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de adviseurs van het Rubicon ANBI-specialistenteam  (tel 040-235 34 30).