Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Recente ontwikkelingen op het gebied van resultaat uit overige werkzaamheden (bijverdiensten)

[mei 2012]
De laatste maanden zijn diverse gerechtelijke uitspraken gepubliceerd over de vraag, of bepaalde inkomsten zijn belast in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden, of in box 3 vallen (dus in feite onbelast zijn). Het gaat daarbij vaak om particulieren, die werkzaamheden verrichten met onroerend goed en daarmee winsten behalen. Het standpunt van de belastingdienst is dat dan sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer.

Als bij beleggen in onroerend goed sprake is van normaal vermogensbeheer, dan worden deze onroerende zaken belast in box 3. Dat is anders indien sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer. In dat geval worden de opbrengsten uit onroerende zaken belast als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1. Er is sprake van meer dan normaal vermogensbeheer indien wordt gestreefd naar een hoger rendement dan bij normaal beheer te verwachten is. Daarvan is bijvoorbeeld sprake indien de eigenaar speciale kennis en kunde heeft (bijvoorbeeld een makelaar) of via een relatie over deze kennis/wetenschap kan beschikken. Indien een pand wordt “uitgepond” (bijvoorbeeld een gebouw wordt in appartementsrechten gesplitst en vervolgens worden de appartementen verkocht), is steeds sprake van resultaat uit overige werkzaamheden.

Ook zonder dat winst wordt gerealiseerd, kan sprake zijn van een resultaat uit overige werkzaamheden. Dat blijkt uit een arrest van 24 februari 2012. Een architect had twee percelen gekocht. Op deze percelen liet hij kantoorgebouwen bouwen, die hij vervolgens ging verhuren. Bij oplevering van de gebouwen ging het vastgoed voor de waarde in het economisch verkeer over van box 1 naar box 3. Het verschil tussen de waarde van de panden bij overgang naar box 3 en de kostprijs van dit vastgoed  werd als resultaat uit overige werkzaamheden belast.

Het is van belang te realiseren dat de scheidslijn tussen normaal vermogensbeheer en resultaat uit overige werkzaamheid niet altijd scherp te trekken is. In ieder geval staat vast dat men bij de volgende omstandigheden (niet uitputtend) binnen het bereik van resultaat uit overige werkzaamheden komt of kan komen:

  • Specifieke deskundigheid (bijvoorbeeld een makelaar, die privĂ© in onroerend goed handelt);
  • Het uitponden van onroerend goed;
  • Er is sprake van (voor-)kennis (bijvoorbeeld op de hoogte zijn van een gunstig huurcontract);
  • De eigenaar verricht zelf allerlei (onderhouds-) werkzaamheden aan het onroerend goed, sluit de huurovereenkomsten en int de huur. In dat geval is sprake van meer dan normaal vermogensbeheer.

Ons advies is, voordat u bepaalde transacties aangaat die in de risicosfeer liggen, deskundig advies in te winnen, zodat de kans wordt geminimaliseerd dat de baten als resultaat uit overige werkzaamheden worden aangemerkt. 

Mocht u hierover nadere informatie willen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de heer mr. C.G.P. Remmers van ons kantoor (tel 040-235 34 30).