Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Privégebruik auto van de zaak blijft belast voor de btw

[Publicatie juni 2011]
Privégebruik auto van de zaak blijft belast voor de btw

De Rechtbank in Haarlem heeft op 1 juni 2011 bepaald dat de hoogte van de jaarlijkse btw-correctie in verband met het privégebruik van een personen- of bestelauto van de zaak (hierna: auto) niet afhankelijk mag zijn van de bijtelling in de loonbelasting of inkomstenbelasting. De bijtelling is 25%, 20%, 14% of 0% (percentages 2011) van de catalogusprijs (inclusief BPM en btw van de auto. Het onderscheid is gebaseerd op de CO2-uitstoot van de auto. De hoogte van de jaarlijkse btw-correctie voor privégebruik van de auto van de zaak is gerelateerd aan één van deze percentages.

De rechtbank heeft beslist dat het onderscheid tussen milieuvriendelijke en andere autoís voor de btw in strijd is met Europese regelgeving. Noch Europese richtlijnen, noch de Nederlandse btw-wetgeving kent een onderscheid tussen milieuvriendelijke en andere autoís. De staatssecretaris is het niet eens met de uitspraak en heeft hoger beroep ingesteld.

Tevens heeft de staatssecretaris van Financi'n aangekondigd de wet te gaan wijzigen. De wijzigingen treden per 1 juli 2011 inwerking. De exacte uitwerking van de wijzigingen zijn nog niet bekend, maar volgen op korte termijn.

Op hoofdlijnen wijzigt de correctie van het privégebruik voor de btw als volgt:

  • Met ingang van 1 juli 2011 wijzigt het onderscheid tussen privégebruik van een auto van de zaak door werknemers en ondernemers.
  • Het woon-werkverkeer wordt voor de btw als privégebruik aangemerkt;.
  • De btw-correctie is vanaf 1 juli 2011 niet meer gekoppeld aan de hoogte van de bijtelling in de loonbelasting of inkomstenbelasting.
  • Het privégebruik van de auto van de zaak wordt met ingang van 1 juli 2011 - als deze kosteloos ter beschikking wordt gesteld - als een fictieve dienst belast naar het werkelijke privégebruik van de auto (btw-tarief: 19%).
  • Er komt een beleidsbesluit waarin de mogelijkheid wordt geboden om voor de fictieve dienst de te betalen btw niet te baseren op het werkelijke privégebruik van de auto, maar op basis van een forfait. Dit forfait bedraagt een percentage van de cataloguswaarde van de auto.
  • Er komt per 1 juli 2011 een maatregel om te bepalen wat een re'le btw-heffing wordt als de auto van de zaak tegen een te lage vergoeding ter beschikking wordt gesteld.

De verschuldigde btw over het privégebruik van de auto van de zaak dient over het laatste aangiftetijdvak van het boekjaar (in het algemeen gelijk aan het kalenderjaar) te worden aangegeven en betaald. Eind van dit jaar dient te worden bekeken of tegen de btw-correctie over het eerste halfjaar van 2011 bezwaar dient te worden gemaakt.

Zodra duidelijk is op welke wijze deze maatregelen in de praktijk zullen uitwerken, informeren wij u nader.
(zie ons recenter artikel van 4 juli 2011)

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs (040-2353430).