Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Nieuwe successiewet door de Tweede Kamer aangenomen

[Publicatie november 2009]
Nieuwe successiewet door de Tweede Kamer aangenomen


Op 3 november 2009 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel "Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten' aanvaard. De Eerste Kamer zal met de behandeling op 24 november 2009 beginnen. Er is sprake van een aanmerkelijk aantal wijzigingen, dat grote gevolgen heeft voor de estate-planning. De nieuwe Successiewet moet op 1 januari 2010 in werking treden.

De wijzigingen in de nieuwe Successiewet hebben betrekking op:

 • Aanpassing van tarieven en vrijstellingen;
 • Aanpassing van de fiscale faciliteiten bij bedrijfsopvolging;
 • Constructiebestrijding.

Hieronder treft ueenoverzicht aan van de voornaamste wijzigingen.

 • Het partnerbegrip wordt met ingang van 1 januari 2011 gewijzigd. Partner kan men alleen nog maar zijn als men gehuwd is, geregistreerd partner is of samenwonend is.
 • Er komen twee tariefgroepen, namelijk kinderen/kleinkinderen (groep 1) en overige verkrijgers (groep 2).
 • De tarieven worden lager. In groep 1 worden de tarieven 10% en 20% (voor kleinkinderen met een opslag van 80%) en in groep 2 worden de tarieven 30% en 40%.
 • Diverse vrijstellingen gaan omhoog.
 • De nieuwe bedrijfsopvolgingsfaciliteit biedt de mogelijkheid om een voorwaardelijke vrijstelling van 100% van de waarde van de onderneming krijgen. Ditvoorzover de waarde niet meer bedraagt dan 1 miljoen euro. Voor het deel boven 1 miljoen euro geldt een vrijstelling van 83%. Wordt de onderneming in de vorm van een b.v. gedreven, dan moet de vennootschap de onderneming tenminste vijf jaar voortzetten. Voor het niet vrijgestelde gedeelte van de waarde kan 10 jaren uitstel van betaling worden verkregen. Er wordt dan een conserverende aanslag opgelegd. Er is wel rente verschuldigd aan de fiscus over het openstaande bedrag. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit geldt zowel bij schenkingen als bij vererven.
 • Bepaalde testamentvormen die erop zijn gericht successierechten te besparen, worden bestreden door anti-misbruikbepalingen in de wet op te nemen.
 • Het voordeel dat door het verkrijgen van laagrentende of renteloze direct opeisbare leningen (meestal tussen ouders en kinderen) wordt verkregen, wordt belast met schenkingsbelasting. Wordt bij een lening geen of een rente lager dan 6% bedongen, dan wordt de lener geacht een vruchtgenot te hebben. Van het genoten voordeel moet jaarlijks aangifte worden gedaan.
 • Bij levensverzekeringsuitkeringen wordt het deel, dat toe te rekenen is aan de premiebetaling door de erflater, belast. In het algemeen betekent dat bij een huwelijksgemeenschap van goederen, de helft van de uitkering wordt belast.
 • Een afgezonderd particulier vermogen (APV) is een vermogen dat door iemand (de insteller) wordt overgedragen aan bijvoorbeeld een trust of een stichting met als doel de particuliere (familie-) belangen te behartigen. Het vermogen dat is ingebracht in een APV is juridische gezien, niet meer van de insteller, maar ook niet van de (toekomstige) begunstigden. Er is sprake van "zwevend" vermogen dat nergens aan belastingheffing is onderworpen. In de nieuwe wet wordt de APV fiscaal genegeerd en wordt als fiscaal transparant aangemerkt. Het gevolg hiervan is dat het vermogen en het inkomen daaruit, fiscaal wordt toegerekend aan de insteller en na diens overlijden aan zijn of haar erfgenamen.
 • Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet met ingang van 2010 voor tenminste 90% het algemeen belang dienen.
 • In de nieuwe wet wordt de Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) geÔntroduceerd. Een SSBI is een instelling die zowel het particulier belang als het sociaal belang dient (bijvoorbeeld een sportvereniging). SSBI's zijn vrijgesteld van erf- en schenkbelasting, maar komt niet in aanmerking voor de giftenaftrek in de inkomstenbelasting. De uitkeringen door een SBBI zijn niet vrijgesteld van inkomstenbelasting.
 • Het recht van overgang verdwijnt.

Indien u na het lezen van dit bericht advies wenst, over de gevolgen van deze nieuwe Successiewet voor u, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.