Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Gevolgen Lenteakkoord voor hypotheekrenteaftrek eigen woning

[mei 2012]
Op 25 mei 2012 heeft het kabinet haar visie op de toekomstbestendigheid van de hypotheekrenteaftrek voor eigen woningen gepubliceerd. Zij werkt verder nog aan een evaluatie van de regelingen en hindernissen die starters op de woningmarkt ondervinden en deze wordt gepubliceerd zodra die gereed is.

De visie van het kabinet heeft gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek en deze gevolgen zijn verduidelijkt (inclusief overgangsregeling) ten opzichte van de eerdere berichtgeving in het Stabiliteitsprogramma en het Lenteakkoord.

Een wetsvoorstel zal op Prinsjesdag 2012 worden gepubliceerd.

Volgens het kabinet zullen de wetswijzigingen de volgende gevolgen moeten hebben:

  • Vanaf 1 januari 2013 bestaat er alleen hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken waarbij de lening ten minste volgens een annuïtair aflossingsschema, feitelijk volledig wordt afgelost in 30 jaar.
  • Het voorstel zal niet voorzien in een hypotheekrenteaftrek die zou horen bij een fictief annuïtair aflossingsschema. Dit heeft tot gevolg dat met ingang van 1 januari 2013 voor nieuwe hypotheken, de meeste van de thans gebruikte hypotheekvormen (o.a. leven-, beleggings- en spaarhypotheken, al dan niet via een verzekerings- of bancair product), niet meer kunnen leiden tot hypotheekrenteaftrek.
  • De aftrek wordt beoordeeld per leningdeel dat wordt aangegaan voor de financiering van de eigen woning.
  • De regelgeving rond gevallen van verhuizing, scheiden, samenwonen en tijdelijk huren moeten nog nader uitgewerkt worden.
  • Bij het opnemen van een hypothecaire lening worden langlopende verplichtingen aangegaan waarbij rekening is gehouden met het bestaan van hypotheekrenteaftrek en eventuele vrijgestelde spaarmogelijkheden. Het kabinet zal daarom overgangsrecht maken voor op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden waardoor deze hypotheekrenteaftrek houden en dat geldt in beginsel tot het moment waarop de lopende 30 jaarstermijn eindigt.
  • Een bestaande lening mag onder het overgangsrecht worden overgesloten bij een overstap naar een andere hypotheekverstrekker, of worden voortgezet bij verhuizing naar een nieuwe eigen woning. De huidige regels blijven gelden voor zover de lening niet in omvang toeneemt (en ook na toepassing van de bijleenregeling bij verhuizing). Voor het deel waarmee de lening eventueel toeneemt, geldt dat dit deel ten minste annuïtair feitelijk volledig afgelost moet worden in 30 jaar om recht te krijgen op hypotheekrenteaftrek.
  • Op grond van het overgangsrecht zal de fiscale behandeling van aan de hypotheek gekoppelde spaar- en verzekeringsproducten ongewijzigd blijven.

Verder zal de Loan-to-Value ratio geleidelijk worden verlaagd van 106% (104% plus 2% overdrachtsbelasting), naar 100% van de marktwaarde van de woning. Deze ratio is een onderdeel van de toetsing die banken moeten aanleggen bij de beoordeling of zij de hypothecaire lening mogen verstrekken. De maximale ratio zal met ingang van 1 januari 2013 jaarlijks in zes gelijke stappen van 1 procentpunt worden verlaagd tot 100%. Daarmee zal per 1 januari 2018 het niveau van 100% bereikt worden. Er komt een uitzondering waarbij een ratio van maximaal 106% mogelijk wordt, ingeval van duurzame, energiebesparende investeringen in de eigen woning.

Tot slot blijft ook per 1 juli 2012 het tarief van de overdrachtsbelasting voor woningen op 2%.

Wij blijven de ontwikkelingen op dit gebied vanzelfsprekend voor u volgen.