Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Keuzemogelijkheid voor de werkkostenregeling (WKR) met één jaar verlengd

In januari 2013 hebben wij een artikel geplaatst op onze website over de overstap naar de nieuwe werkkostenregeling (WKR). De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten dat de periode van de keuzemogelijkheid voor de werkkostenregeling met één jaar wordt verlengd. Dat betekent dat werkgevers pas op 1 januari 2015 verplicht de werkkostenregeling moeten hebben ingevoerd in plaats van 1 januari 2014. Dit geeft de Staatsecretaris van Financiën ook de mogelijkheid te beoordelen of de uitgangspunten van de WKR moeten worden gewijzigd door het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling in te voeren.

De reden van de termijnverlenging is dat in 2012 slechts 10% van de werkgevers zijn overgestapt naar de werkkostenregeling. De staatsecretaris heeft laten onderzoeken waarom dat zo is. Het blijkt dat er in de praktijk de nodige onduidelijkheden zijn over de uitleg van begrippen en dat van de beloofde administratieve lastenverlichting weinig terecht komt (dit probleem speelt vooral in het MKB).

De verlenging van de keuzeperiode biedt de overheid de mogelijkheid om - in overleg met onder andere het bedrijfsleven - onderzoek te doen naar verbeteringen. Het belangrijkste doel is het loonbegrip beter te laten aansluiten bij hetgeen maatschappelijk als loon wordt ervaren. Er zijn verschillende voorbeelden te noemen waarbij fiscaal een vergoeding of een verstrekking van een zaak als loon wordt aangemerkt, terwijl werkgevers en werknemers dit zien als noodzaak voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Een voorbeeld is uit zakelijke overwegingen een tablet aan een werknemer verstrekken. Dit wordt door de belastingdienst als loon aangemerkt. Daarnaast moet men de verschillende fiscale gevolgen van de diverse vergoedingen en verstrekkingen beter op elkaar afstemmen. Een voorbeeld is dat in dezelfde situatie een smartphone wel onbelast kan worden verstrekt en een tablet niet. Het door de wetgever gestelde criterium is de grootte van het scherm, terwijl de functie van beide apparaten (grotendeels) hetzelfde is. Dit soort zaken roept veel administratieve lasten en de nodige discussies met de belastingdienst op.

Er wordt overwogen om het “noodzakelijkheidscriterium” in de werkkostenregeling te introduceren. Het komt er dan op neer dat als de werkgever het nodig vindt om aan een werknemer een kostenvergoeding of een zaak te verstrekken, dit niet tot het loon behoort. Hierop komen wel uitzonderingen, bijvoorbeeld de auto van de zaak.

Indien het noodzakelijkheidscriterium wordt ingevoerd, kan een belangrijke administratieve lastenverlichting worden bereikt en (nog belangrijker) sluit de werkkostenregeling beter aan bij hetgeen men maatschappelijk als loon en onkostenvergoeding ervaart.

Wij houden u van de ontwikkelingen met de werkkostenregeling op de hoogte. Indien u hierover informatie wilt, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze belastingadviseurs van Rubicon.