Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

De Hoge Raad zet een streep door huidige box-3 belasting

[2021 december]
Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad bepaald dat de box 3-heffing voor de jaren 2017 en 2018 strijdig is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De Hoge Raad vindt dat het door de overheid vastgestelde forfaitaire rendement strijdig is met het recht op ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod. Het standpunt van de Hoge Raad is dat in 2017 en 2018 het werkelijk rendement moet worden belast.

De Hoge Raad heeft in eerdere arresten, die gingen over de jaren vóór 2017, aangegeven dat de box 3-heffing in strijd kan komen met het EVRM, maar dat het niet aan de rechter is om een dergelijke ingrijpende wijziging door te voeren, dat is aan de politiek. Ondanks duidelijke signalen, heeft de regering een fundamentele aanpassing van box 3 niet doorgevoerd en zelfs geen concrete voorbereiding gestart. In het nieuwe coalitieakkoord wordt aangegeven dat pas vanaf 2025 box 3 zal worden aangepast. Dat is nu geen haalbare kaart meer.

Sinds 2017 wordt uitgegaan van een forfaitaire vermogensmix. Er zijn drie schijven, namelijk t/m € 50.000, van € 50.001 t/m € 900.000 en meer dan € 900.000. Men veronderstelt dat bij een groter vermogen een groter deel van dat vermogen wordt belegd, waarvoor een hoger forfaitair rendement in aanmerking wordt genomen, dan bij een kleiner vermogen. Of iemand met een groter vermogen ook daadwerkelijk belegt, is niet relevant. Het gevolg is dat belastingplichtigen met veel spaargeld worden belast voor een veel hoger rendement dan dat zij werkelijk ontvangen (de laatste jaren nagenoeg geen rente of zelfs een negatieve rente).

Openstaande vragen

  • De Hoge Raad geeft niet aan hoe het werkelijk rendement moet worden berekend. Bij spaarrekeningen is dat eenvoudig, maar bij bijvoorbeeld onroerend goed niet. Gaat het dan ook over vermogenswinsten?
  • Moet bij de berekening van het rendement ook rekening worden gehouden met de kosten?
  • Kunnen vermogensverliezen in aanmerking worden genomen?
  • Geldt de vermindering van de aanslag inkomstenbelasting 2017 en 2018 alleen voor degenen die tijdig bezwaar hebben gemaakt? Of geldt dat voor iedere belastingplichtige met box 3 vermogen?
  • Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 heeft het arrest van de Hoge Raad ook gevolgen. Hoe wordt daarmee omgegaan?

De belastingdienst heeft op zijn website aangegeven dat in januari meer duidelijkheid komt. De Staatsecretaris van financiën zal naar verwachting binnenkort ingaan op het arrest van de Hoge Raad en komen met een toelichting hoe de belastingdienst moet handelen. Als er ontwikkelingen zijn, zullen wij u hierover informeren.

 De in dit bericht aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet gericht op uw persoonlijke situatie. Dit bericht kan niet worden beschouwd als een advies.