Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor de schenk- en erfbelasting door uitspraak rechtbank Breda onder vuur

Op 13 juli 2012 heeft de rechtbank Breda een uitspraak gedaan over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (een vrijstelling voor ondernemingsvermogen) in de erfbelasting. Deze rechtbank heeft het standpunt ingenomen dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (ook wel “BOF”) ook van toepassing is op privé-vermogen.

De rechtbank heeft de uitspraak gedaan in de volgende casus: een natuurlijk persoon had in 2007 een boerderij geërfd. Deze boerderij was privé-vermogen, maar was in het verleden ondernemingsvermogen. De erfgenaam wilde op grond van het gelijkheidsbeginsel gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. De bedoeling van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit was te voorkomen dat voortzetting van de onderneming door betaling van successierechten (vanaf 2010 genaamd: erfbelasting) zou worden belemmerd. Als de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing was, zou hij ongeveer 80% erfbelasting kunnen besparen.  De stelling van de belastingplichtige was dat niet mag uitmaken of privé- dan wel ondernemingsvermogen wordt geërfd.  Hij beriep zich daarbij op artikel 26 van het internationaal verdrag inzake burgerrechten (IVBPR) en artikel 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). De inspecteur wees dat standpunt af. De zaak kwam voor de rechtbank Breda.

De rechtbank geeft aan dat de wetgever een ruime beoordelingsvrijheid heeft om onderscheid te maken in fiscale behandeling tussen privé- en ondernemingsvermogen. Voor dat verschil in behandeling dient wel een objectieve en redelijke rechtvaardiging te bestaan.  Indien hierbij de redelijkheid wordt overschreden, is sprake van onaanvaardbare discriminatie volgens het IVBPR en EVRM. De rechtbank heeft onderzocht of hiervan sprake is. Op grond van onderstaande argumenten is de rechtbank van oordeel dat geen objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat voor het verschil in fiscale behandeling tussen ondernemings- en privévermogen.

  • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het wel of niet aanwezig zijn van liquiditeitsproblemen als gevolg van betaling van schenk- of erfbelasting;
  • Er is niet naar voren gekomen dat in de praktijk ook daadwerkelijk sprake is van liquiditeitsproblemen bij betaling van schenk- of erfbelasting;
  • Er wordt in individuele gevallen door de belastingdienst niet nagegaan of sprake is van liquiditeitsproblemen;
  • De omvang  van de vrijstelling (In 2012 bedraagt de vrijstelling € 1.006.000 en 83% over het meerdere).

De inspecteur is in hoger beroep gegaan. Naar wij aannemen, zal uiteindelijk de Hoge Raad zich over deze kwestie moeten buigen. Het is bepaald niet ondenkbaar dat het Ministerie van Financiën snel de huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteit gaat beperken. 

De vraag is nu hoe te reageren op deze uitspraak.  Wij adviseren het volgende:

  • Indien sprake is van aanslagen schenk- of erfbelasting, waarvan de bezwaar -of beroepstermijn nog niet is verlopen, dan is ons advies om - ter behoud van rechten -  tegen deze aanslagen in bezwaar of beroep te gaan.
  • Als u overweegt om ondernemingsvermogen of aandelen in een besloten vennootschap (die een onderneming drijft) te schenken, dan is het raadzaam om te beoordelen of dit spoedig kan gebeuren, gelet op het risico van een wetswijziging.
  • Als u overweegt om privévermogen te schenken, dan kan het verstandig zijn om dat spoedig te doen.  Als de rechter in hoogste instantie het eens is met de rechtbank Breda, dan kan een groot fiscaal voordeel worden behaald. Als de belastingdienst gelijk krijgt, betaalt u schenkbelasting tegen het normale tarief, wat u anders ook zou hebben betaald.

Indien u hierover vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de belastingadviseurs van Rubicon (040-235 34 30). 

De in dit bericht aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet gericht op uw persoonlijke situatie. Dit bericht kan niet worden beschouwd als een advies.