Adresgegevens

Luchthavenweg 99
5657 EA Eindhoven
T +31 (0) 40 235 34 30
E info@rubicon.nu

   Twitter LinkdIn

Aanvullende noodmaatregelen voor het bedrijfsleven i.v.m. het coronavirus

De coronacrisis grijpt steeds verder om zich heen. De maatregelen die het kabinet op 12 maart 2020 heeft genomen zijn niet voldoende gebleken. Het kabinet heeft op 17 maart 2020 diverse noodmaatregelen uitgevaardigd om het bedrijfsleven te ondersteunen om deze moeilijke tijd door te komen. Deze maatregelen zijn aanvullend dan wel een uitbreiding op de maatregelen, die al genomen waren.

De noodmaatregelen zijn in beginsel voor een periode van drie maanden in het leven geroepen. In dit artikel worden de noodmaatregelen behandeld. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u ook naar ons artikel van 16 maart jl. (LINK NAAR ARTIKEL)

Aanvullende noodmaatregelen

Hierna treft u de volgende aanvullende maatregelen aan:

 1. Omzetting werktijdverkorting in NOW
 2. Tijdelijke bijstand voor zzp’ers
 3. Verlaging invorderings- en belastingrente
 4. Compensatie specifieke sectoren
 5. Overige maatregelen
   

1. Omzetting werktijdverkorting in NOW

De bestaande regeling werktijdverkorting is per direct beëindigd omdat een ongekend groot beroep op de regeling werd gedaan. De regeling was hierop niet berekend. In plaats daarvan is een nieuwe tegemoetkomingsregeling geïntroduceerd: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Toegekende werktijdverkorting blijft van kracht, maar lopende aanvragen voor werktijdverkorting worden behandeld als aanvragen voor de nieuwe regeling NOW.

Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. Het loon dient voor 100% te worden doorbetaald. De aanvraag gebeurt bij het UWV, dat vervolgens een voorschot verstrekt van 80% van de tegemoetkoming. De tegemoetkoming kan voor drie maanden worden aangevraagd en daarna voor drie maanden verlengd worden. De NOW kost de werknemer geen opgebouwde WW-rechten. De NOW geldt ook voor werknemers met een flexibel arbeidscontract.

Zoals gezegd, wordt een voorschot uitgekeerd. Op een later tijdstip volgt een definitieve toekenning. Als de verwachte omzetdaling lager is dan gedacht, moet bij de definitieve vaststelling een bedrag terugbetaald worden.

Voorwaarden

Tijdens de periode waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd, kan geen ontslag worden aangevraagd voor de desbetreffende werknemer. Het verwachte omzetverlies moet minstens 20% zijn en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom als de omzet voor 100% wegvalt. Als bijvoorbeeld de helft van de omzet wegvalt, dan bedraagt de tegemoetkoming 45%.

2. Tijdelijke ondersteuning voor ondernemers/zzp’ers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. De regeling is gebaseerd op het Besluit bijstandsverzekering zelfstandigen (Bbz). De kenmerken zijn:

 • Binnen vier weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning verstrekt.
 • Er is geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • De toets op levensvatbaarheid van het bedrijf blijft achterwege.
 • Er kan een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 worden aangevraagd.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal ca. € 1.500 per maand netto.

Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen en zal een lagere rente worden gehanteerd dan thans in het Bbz geldt.

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud is een gift en hoeft achteraf niet te worden terugbetaald.

3. Verlaging belastingrente

Er was al aangekondigd dat de invorderingsrente tijdelijk wordt verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. De verlaging van het rentetarief gaat ook gelden voor de belastingrente. Ook deze gaat tijdelijk naar 0,01%.

4. Compensatie specifieke sectoren (noodloket)

Het kabinet werkt aan een regeling voor compensatie aan specifieke sectoren die door het coronavirus direct getroffen worden en hun omzet geheel of grotendeels zien wegvallen, zoals de horeca en schoonheidssalons.

De tegemoetkoming en de voorwaarden moeten nog nader worden uitgewerkt. Gedacht wordt aan een forfaitair bedrag van € 4.000 voor een periode van drie maanden.

5. Overige maatregelen

WW-premiedifferentiatie

Sinds 1 januari betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Ook moet de hoge WW-premie worden betaald voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is, zoals in de zorg. Het kabinet bereidt een aanpassing voor om deze effecten weg te nemen.

Voorts hebben werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Vanwege het coronavirus wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Het kabinet stelt voor om het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO worden zowel het mkb als grote ondernemingen geholpen door een 50%-garantie op bankleningen en bankgaranties, van minimaal € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen euro per onderneming. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar € 150 miljoen.

Verruiming kredieten Qredits

Sinds enkele jaren biedt Qredits het mkb-krediet aan. Dit is een zakelijke lening aan startende en bestaande ondernemers in het mkb van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000. Deze lening is er speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de bank terechtkunnen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis. Hun wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt automatisch verlaagd naar 2%. Deze crisismaatregel geldt in principe voor een periode van negen maanden en staat open tot eind mei van dit jaar.

Land- en tuinbouw

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten.

Gemeentelijke belastingen

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om lokale (voorlopige) aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

Ten slotte

Mocht u vragen hebben over een of meer in dit artikel behandelde onderwerpen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze belastingadviseurs.